Postępowanie po sprowadzeniu z UE maszyn bez dokumentacji technicznej

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 17-10-2013 r.

Zdarzają się sytuacje, że firmy otrzymują, np. od firmy macierzystej, z kraju UE maszyny, a nie otrzymują równocześnie dokumentacji technicznej bowiem są to maszyny stare i nie mają tych dokumentów. Warto wiedzieć co zrobić, aby w przypadku kontroli PIP pracodawca był spokojny i postępował zgodne z prawem.

Nie znając rodzaju maszyn, kraju ich producenta (kraj członkowski UE czy spoza Unii), daty produkcji maszyn (albo daty przekazania ich do eksploatacji w kraju UE z którego pochodzą) ani informacji o oznakowaniu maszyn znakiem CE trudno wskazać jednoznaczny sposób postępowania.

W takiej sytuacji można rozpatrywać wiele różnych scenariuszy dotyczących problemu, np. takie dwa jak poniżej.

Przykład 1

Maszyna używana dostarczona z kraju Unii Europejskiej została wprowadzona po raz pierwszy na rynek UE wówczas, gdy nie obowiązywały jeszcze dyrektywy (przepisy) dotyczące spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn – wówczas taka maszyna powinna być dostosowana do wymagań minimalnych przez użytkownika w tym kraju UE.

W sytuacji, gdy nie wiadomo, czy poprzedni jej użytkownik maszynę dostosował do minimalnych wymagań, to obowiązek dostosowania spadnie na aktualnego użytkownika maszyny, który przed oddaniem jej do eksploatacji musi przeprowadzić proces sprawdzenia i dostosowania maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.),wdrażającego postanowienia Dyrektywy 2001/45/EWG zmieniającej Dyrektywę 89/655/EWG w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do sprzętu używanego przez pracowników w miejscu pracy (Dz.U. WE L 195 z 19.7.2001, str. 46).

Przykład 2

Maszyna eksploatowana w kraju UE podlegała już zasadniczym wymaganiom dla maszyn, więc powinna być oznaczona znakiem CE i posiadać deklarację zgodności oraz instrukcję maszyny (DTR). Jeżeli takowych dokumentów nie ma, to na nowym użytkowniku maszyny spoczywać będzie zlecenie firmie specjalistycznej (jednostce notyfikowanej) przeprowadzenie procesu oceny zgodności, oznakowanie maszyny i sporządzenie dokumentacji maszyny (instrukcji maszyny) – zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.) i rozporządzeniem ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) wdrażającym postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006.).


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24281 )
Array ( [docId] => 24281 )