Ryzyko zawodowe – ocena

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 25-07-2013 r.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności chodzi tu o wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania.

Służba bhp może oceniać ryzyko samodzielnie. Jednak przy braku doświadczenia lub kompetencji warto zaprosić do współpracy specjalistów z zewnątrz. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet najlepszy specjalista zewnętrzny nie gwarantuje w pełni rozpoznania w krótkim czasie wszystkich występujących, w tym znanych tylko pracownikom, zagrożeń wynikających ze specyfiki technicznej, organizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych i stosunków międzyludzkich w firmie.
Jeżeli chodzi o samą ocenę ryzyka zawodowego, to wykonuje się ją na wszystkich stanowiskach pracy, na których nie była ona przeprowadzona i wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować modyfikację poziomu ryzyka lub jego oceny.


Cele

Obowiązkowa ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest w celu:

 • sprawdzenia, czy zagrożenia występujące na stanowiskach pracy zostały zidentyfikowane i czy wiąże się z nimi ryzyko zawodowe,
 • likwidacji zagrożeń lub zmniejszenia ich skutków,
 • wykazania pracodawcy, pracownikom i organom nadzoru, że zagrożenia przeanalizowano oraz zastosowano właściwe środki ochronne,
 • wyboru odpowiedniego wyposażenia i organizacji stanowisk oraz samej pracy, a także doboru odpowiednich materiałów i surowców,
 • ustalenia najważniejszych działań korygujących zagrożenia i profilaktycznych,
 • zapewnienia ciągłej oraz systematycznej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przesłanki


Ryzyko zawodowe
ocenia się zawsze:
 • gdy tworzone są nowe stanowiska pracy lub zmieniane jest ich wyposażenie,
 • przy doborze stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych,
 • gdy następuje zmiana organizacji pracy.

Okresowa


W sposób okresowy ocenę ryzyka wykonuje się na stanowiskach pracy oraz dla technologii i procesów o dużych zagrożeniach, których skutki mogą być bardzo rozległe lub katastrofalne.
Chodzi tu o stanowiska pracy, na których rejestruje się wiele wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a zastosowane środki zapobiegawcze nie powodują zmniejszenia ani liczby wypadków, ani chorób.
Trzeba również powtarzać po pewnym czasie ocenę, gdy w firmie zorganizowano nowe stanowiska, na których zastosowano nowe techniki zabezpieczeń.
Szacując dla takich stanowisk (przy pierwszej ocenie ryzyka) prawdopodobieństwo skutków wypadku, najczęściej nie ma odniesienia do zdarzeń z przeszłości. W takich przypadkach prawdopodobieństwo to zależy w dużym stopniu od doświadczenia oceniającego i może się zdarzyć, że będzie obarczone poważnym błędem.
Okresowa ocena ryzyka zawodowego może być wynikiem stosowanego w firmie systemu zarządzania bhp opartego o taką ocenę.

Przygotowanie


Chcąc ocenić ryzyko należy najpierw odpowiednio się przygotować. Powinno to polegać na:
 • zapewnieniu niezbędnych zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich itp.,
 • wyznaczeniu niezbędnych osób oraz, jeżeli nie posiadają wymaganych kwalifikacji, skierowanie ich na specjalistyczny kurs (zalecane jest powołanie zespołu do wykonania oceny ryzyka oraz określenie jego zadań i odpowiedzialności, a także zaproszenie do udziału w jego pracach specjalistów z zewnątrz),
 • zagwarantowaniu udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego (np. przez rozmowy z wykonującymi prace na ocenianym stanowisku, zbieranie uwag przez ankietowanie),
 • zapewnieniu osobom oceniającym dostępu do potrzebnych informacji (np. przez umożliwienie im wglądu lub dostarczenie zapisów z rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy, analiz stanu bhp),
 • sporządzeniu wykazu stanowisk i wykonaniu ich analizy (np. pod względem powtarzalności lub stałości wykonywanych prac),
 • określeniu sposobu informowania o ryzyku zawodowym (np. przez opracowanie procedury informowania podczas szkolenia bhp).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24276 )
Array ( [docId] => 24276 )