Za aktualizację karty charakterystyki substancji odpowiada dostawca

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 28-10-2013 r.

Dostawca, który dostarcza do zakładu pracy substancje chemiczne (np. detergenty), jest zobowiązany do tego, aby wraz z substancjami dostarczyć też karty charakterystyki wszystkich dostarczanych substancji.

Kwestię kart charakterystyki reguluje Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Jest ona oparta częściowo na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i wiele artykułów tej ustawy przywołuje wymagania ze wspomnianego dokumentu.

Karta charakterystyki substancji w świetle ustawy o substancjach chemicznych


Z zapisów ustawy wynika, że kartę charakterystyki należy sporządzić dla:
  • substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne;
  • mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% (0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska;
  • substancji, dla której ustalono najwyższe dopuszczalne stężenie (dotyczy to również składników mieszaniny).

Karta charakterystyki substancji na nośnikach elektronicznych

Taką kartę charakterystyki należy dostarczyć nieodpłatnie do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania substancji do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy. Karta może być dostarczona na nośnikach elektronicznych, jak również drogą elektroniczną. Należy sporządzić ją w języku polskim.

Aktualizacja karty charakterystyki substancji chemicznej

Dostawca substancji chemicznej jest zobowiązany do jej zaktualizowania, gdy pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Podobny obowiązek spoczywa na nim w sytuacji, gdy zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24286 )
Array ( [docId] => 24286 )