Handlowcy wykonujący umowy zlecenia nie zawsze odbywają szkolenie bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 27-01-2014 r.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia w niektórych przypadkach mogą być zobowiązane przez zleceniodawcę do odbycia szkolenia bhp. Będzie tak nie tylko gdy wykonują pracę na terenie zakładu pracy należącego do zleceniodawcy, ale nawet wówczas, gdy wykonują ją poza terenem.

W przypadku gdy osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenie wykonuje powierzoną jej pracę na terenie zakładu pracy lub w innym niż zakład pracy miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, to zleceniodawca powinien zagwarantować jej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których jest mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy.

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, i to zarówno w zakładzie pracy, jak również w innym miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, są obowiązane:

 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestniczyć w szkoleniu i instruktaży z zakresu bhp oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać umówioną pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o odpowiedni stan maszyn, urządzeń, narzędzi, a także sprzętu oraz ład i porządek w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a ponadto używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym, a także innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • bez zbędnej zwłoki informować zleceniodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku lub zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegać współpracowników, a także inne osoby będące w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać ze zleceniodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wskazane wyżej obowiązki spoczywają na zleceniobiorcy w zakresie określonym przez zleceniodawcę. Zgodna więc będzie z przepisami również sytuacja, w której zleceniodawca uzna, że zleceniobiorca nie będzie musiał w ogóle odbywać szkolenia bhp. Zleceniodawca, podejmując decyzję, powinien kierować się rodzajem wykonywanej pracy, szczególnie stopniem zagrożeń wynikających z warunków pracy.

  Może zatem zdarzyć się sytuacja, w której zleceniodawca w przypadku osób wykonujących pracę w siedzibie firmy będzie wymagał odbycia szkoleń bhp, w przypadku zaś osób świadczących pracę w terenie uzna to za zbędne.

  Podkreślenia wymaga, że obowiązki stron (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) powinny w tym zakresie wynikać z zawartej umowy.

  Przedstawione zasady dotyczą również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w jej ramach zawarły umowę zlecenia na wykonywanie określonej pracy.

  Podstawa prawna: art. 211, art. 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

  Marta Strupińska


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33116 )
  Array ( [docId] => 33116 )