Szkolenie okresowe pracowników produkcyjnych

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 17-01-2014 r.

Specyfika pracy przy produkcji sprawia, że pracownicy są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz uciążliwości wynikające z warunków środowiska pracy. Tym większe znaczenie ma tu ciągle uzupełnianie ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i odpowiednio przeprowadzone szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe pracowników produkcyjnych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Drugi przypadek dotyczy między innymi spawaczy, elektromonterów, górników, hutników i wszystkich innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach o zwiększonym ryzyku zawodowym związanym z obsługą niektórych maszyn, stosowaną technologią prac lub warunkami w miejscu pracy. Częstotliwość szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych powinna zostać ustalona przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami załogi.

 

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Z tego obowiązku można zwolnić osoby, które:

  • przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

  • w okresie między wymaganymi szkoleniami ukończyły kursy, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy.

Pracownika z ważnym szkoleniem dla osoby zatrudnionej na stanowisku innego typu można zwolnić ze szkolenia wstępnego tylko w sytuacji, jeśli program odbytego instruktażu w pełni pokrywał się z zagadnieniami wymaganymi na nowym stanowisku.

Kwestie organizacyjne i formuła szkolenia

Szkolenie okresowe może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy przeprowadzić je bezpośrednio na stanowisku pracy, a następnie uzupełnić wykładem lub projekcją filmową z omówieniem okoliczności i przyczyn możliwych wypadków przy pracy. Plan szkolenia musi uwzględniać czas na dyskusję. Słuchaczom należy dać możliwość zadawania pytań, a także przedstawiania uwag i wniosków dotyczących organizacji pracy, występujących zagrożeń i sposobów im zapobiegania. Prowadzący powinien nie tylko udzielić wyczerpujących odpowiedzi, ale także zaproponować np. lekturę uzupełniającą.

Ze względu na różnorodność prac i miejsc ich wykonywania przez pracowników produkcyjnych, czasem konieczne jest rozłożenie szkolenia na kilka dni. W takiej sytuacji dobrze jest rozpocząć wykładem, pozwolić uczestnikom przyswoić wiedzę i dopiero następnego dnia rozpocząć przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych. Dobrą praktyką jest udział osób z nadzoru w części praktycznej szkolenia.

Weryfikacja wiedzy

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem weryfikującym wiedzę pracownika, a także umiejętność wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Formę i zakres egzaminu ustala organizator szkolenia (pracodawca), natomiast przeprowadza go powołana przez niego komisja.

Egzamin należy podzielić na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. Pierwszą można przeprowadzić w formie pisemnej (formuła testu lub opierająca się na pytaniach otwartych), z kolei druga powinna polegać na wykonaniu przez egzaminowanego określonych czynności bezpośrednio na ich przyszłym stanowisku pracy.

Tylko pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dopuszczenia pracownika do dalszej pracy. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania, bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33114 )
Array ( [docId] => 33114 )