Pracownik tymczasowy a bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 25-07-2013 r.

Każdy pracodawca użytkownik, wykonując swoje obowiązki dotyczące bhp, korzysta z takich samych praw, jak przysługujące pracodawcy w zakresie niezbędnym do organizowania bezpiecznej pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Jeżeli pracodawca użytkownik zatrudnia osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w firmie lub miejscu przez siebie wyznaczonym, ma obowiązek zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Musi w szczególności:
 • zagwarantować pracownikowi tymczasowemu właśnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,
 • prowadzić ewidencję czasu pracy takiego pracownika w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do zwykłych pracowników,
 • dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 • zapewnić mu profilaktyczne posiłki i napoje,
 • przeprowadzić w stosunku do pracownika tymczasowego szkolenie bhp,
 • w razie wypadku przy pracy takiego pracownika ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia,
 • przeprowadzić na stanowisku pracy pracownika tymczasowego ocenę ryzyka zawodowego i poinformować go o tym ryzyku.


Dbałość o bhp

Spełnienie wymagań w zakresie bhp wobec pracowników tymczasowych obejmuje trzy etapy:

 • przygotowania ich do pracy,
 • wykonywania tej pracy,
 • postępowania w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego.

Warunki pracy


Bardzo ważną kwestią w przypadku organizowania pracy pracownika tymczasowego jest zakaz traktowania go mniej korzystnie w zakresie warunków pracy niż pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
Pracownik tymczasowy ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy.
Agencja może sprawować wyłącznie ogólny nadzór organizacyjny nad pracownikami tymczasowymi i kontrolę warunków określonych w umowie z pracodawcą użytkownikiem.

Koordynacja

Często zachodzi sytuacja, gdy w tym samym miejscu pracę wykonują pracownicy tymczasowi i inni, na przykład etatowi.

Wówczas pracodawcy muszą współpracować ze sobą. Aby współpraca taka przebiegała prawidłowo, należy wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Konieczne jest także określenie zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia pracowników.

Kary


Jeżeli pracodawca użytkownik lub działająca w jego imieniu osoba:
 • nie zapewnią pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub
 • nie wyposażą stanowiska pracy takiego pracownika w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności,
podlegają karze grzywny.

Może ją wymierzyć inspektor pracy w drodze mandatu karnego w wysokości do 2000 zł lub sąd rejonowy – na wniosek inspektora pracy – w kwocie od 1000 do 30.000 zł.
Takiej samej karze podlega ten, kto będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu nie wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją obowiązków pracodawcy, w tym:
 • nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • nie zapewnia mu napojów i posiłków profilaktycznych,
 • nie szkoli pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ taki pracownik,
 • nie informuje go o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • nie wypełnia innych obowiązków uzgodnionych z agencją, a związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez daną osobę.

To pracodawca użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu szczegółowe instrukcje bhp, a także informacje o procedurach postępowania przy określonych pracach lub w konkretnych sytuacjach. Wynika to z organizacji pracy w firmach, która wymusza nadzór zarówno ogólny, jak i specjalistyczny – ze względu na charakter prowadzonej działalności. Pracownicy tymczasowi wykonują bowiem czynności szczegółowo opisane w instrukcjach oraz procedurach obowiązujących u danych pracodawców.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24373 )
Array ( [docId] => 24373 )