Środki higieny osobistej

Kategoria: Warunki pracy
Data: 31-07-2013 r.

Dostarczenie przez pracodawcę pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej jest jego obowiązkiem. Ilość i rodzaje takich środków powinny być dostosowane do rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Zakładowe normy przydziału wydawanych pracownikom środków higieny osobistej, ustalone przez pracodawcę po zasięgnięciu ich opinii, powinny być określone w:

 • regulaminie pracy,
 • układzie zbiorowym pracy,
 • porozumieniu z przedstawicielem pracowników (u pracodawcy, na którym nie ciąży obowiązek ustalania regulaminu pracy).

Ilość i rodzaje wydawanych pracownikom środków higieny osobistej zróżnicowane są ze względu na stan środowiska pracy oraz powinny uwzględniać w szczególności:

 • stopień zabrudzenia ciała przy wykonywaniu pracy,
 • wymogi higieny osobistej związane z wykonywanymi czynnościami,
 • względy wynikające z obowiązku przestrzegania wymogów sanitarnych.

Dostarczone pracownikowi środki higieny osobistej są własnością pracodawcy i powinny być używane wyłącznie w miejscu pracy.

Podział pracowników przy korzystaniu ze środków higieny osobistej

Istnieje zróżnicowanie zatrudnionych ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i towarzyszący jej poziom zbrudzenia. Chodzi tu o grupy pracowników:

 • którym powinno się umożliwić kilkakrotne w ciągu dnia pracy umycie nieznacznie zabrudzonych rąk, przemycie twarzy – są to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, w szczególności administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni poza działami produkcyjnymi (nienarażeni na znaczne zabrudzenie ciała), ochrony osób oraz mienia, portierzy itp.,
 • u których zachodzi konieczność usunięcia brudu łatwo zmywalnego z nieosłoniętych części ciała – są to na przykład rewidenci w środkach komunikacji miejskiej i międzymiastowej czy pracownicy w zatrudnieni w budownictwie, jak sztukatorzy, murarze, posadzkarze, malarze, cieśle, stolarze, dekarze, betoniarze, zbrojarze oraz ich pomocnicy,
 • u których zachodzi konieczność kilkakrotnego starannego mycia rąk w czasie pracy – z uwagi na wymagania produkcji lub przepisów sanitarnych bądź potrzeby mycia rąk i twarzy z brudu przylegającego do ciała – są to na przykład pracownicy zatrudnieni przy obsłudze obrabiarek do metalu, jak tokarze, frezerzy oraz ślusarze narzędziowi, a także inni, jak spawacze, kierowcy pojazdów w transporcie i komunikacji samochodowej, lakiernicy, piekarze, cukiernicy oraz pracownicy zakładów gastronomicznych i żywienia zbiorowego,
 • u których zachodzi konieczność mycia rąk, twarzy i nóg z brudu silnie przylegającego do skóry oraz pracownicy muszący często myć ręce z uwagi na stałe narażenie na stykanie się z substancjami trującymi lub szczególne wymagania związane z wykonywanymi czynnościami – są to na przykład pracownicy zatrudnieni przy przygotowaniu oraz układaniu mieszanek asfaltów drogowych, lakiernicy natryskowi, impregnujący drewno, wulkanizatorzy wyrobów z gumy (na gorąco), pracownicy warsztatowi i monterzy mechaniki pojazdowej, a także zaprawiający ziarno fungicydami, zatrudnieni przy rozpylaniu środków ochrony roślin oraz konfekcjonowaniu bądź wydawaniu nieopakowanych artykułów spożywczych,
 • u których zachodzi konieczność mycia górnej części ciała – z uwagi na duży stopień zabrudzenia – lub całego ciała – z brudu pochodzącego z substancji łatwo zmywalnych – są to na przykład pracownicy zatrudnieni przy obsłudze urządzeń w studzienkach i kanałach ściekowych, czyszczeniu oraz rozbiórce maszyn i urządzeń technicznych (silników, przekładni, kotłów), czyszczeniu konstrukcji stalowych z rdzy oraz farby, malowaniu farbą miniową, jak również produkcji i konfekcjonowaniu środków ochrony roślin,
 • u których zachodzi konieczność mycia całego ciała z uwagi na bardzo duży stopień zabrudzenia lub stykania się z substancjami trującymi – są to na przykład pracownicy wykonujący prace przy czyszczeniu zbiorników i cystern do przewozu mocnych kwasów oraz paliw, stykający się z silnymi truciznami (związkami arsenu, rtęcią, chromem), a także zatrudnieni przy obsłudze urządzeń technicznych w kotłowniach technologicznych i centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, produkcji wyrobów bitumicznych oraz asfaltowych, jak również barwników anilinowych i siarkowych oraz zatrudnieni w zakładach utylizacji.

Alternatywa

W miejsce wydawania środków higieny osobistej w naturze pracodawca może udostępnić pracownikom, w pomieszczeniach umywalni czy przedsionkach kabin ustępów, korzystanie na przykład z dozowników z mydłem w płynie i urządzeń do wydania papierowych ręczników lub suszarek do rąk z nawiewem ciepłego powietrza.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24385 )
Array ( [docId] => 24385 )