Transport przy pomocy wózków jezdniowych

Kategoria: Warunki pracy
Data: 12-07-2013 r.

Ładunki transportowane wózkami  jezdniowymi powinny być rozmieszczone i zamocowane tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych. Te wystające poza obrys wózka mogą być na nim transportowane wyłącznie z zachowaniem warunków określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym. Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

Ładunek musi być zabezpieczony w szczególności:

 • przed upadkiem,

 • przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Dopuszczalne jest przewożenie osób na wózkach jezdniowych lub przyczepach wyłącznie pod warunkiem, przystosowania ich do takich celów przez producenta. Podnoszenie osób przy użyciu wózków podnośnikowych na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest możliwe, o ile dokumentacja techniczno-ruchowa dopuszcza taką możliwość. Wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości określonych przez producenta.

 

Przewożenie osób na pomoście wózka specjalistycznego sterowanego z tego pomostu dopuszczalne jest przy użyciu wózka odpowiednio przystosowanego przez producenta do tej pracy (§ 10 rozporządzenia o wózkach). Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych i na rampy statków powietrznych kierowca wózka powinien:
 • sprawdzić, czy ciężar wózka jezdniowego wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnego obciążenia tych środków transportu i umożliwia bezpieczny wjazd,
 • uzgodnić sposób załadunku towaru, o ile jest to konieczne.

Niedopuszczalne jest:

 • przewożenie ładunków niedostosowanych do wymiarów platformy ładunkowej wózka,
 • używanie wózków w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nieodpowiadającym warunkom określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka,
 • eksploatacja wózków w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka,
 • korzystanie z wózków w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek wyposażony jest w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy,
 • obciążanie wózka ponad jego dopuszczalną ładowność,
 • używanie wózków do pchania innych pojazdów lub do ciągnięcia wózków doczepnych, jeżeli ich liczba lub masa ładunku przekraczają dopuszczalne wielkości określone przez producenta,
 • użytkowanie wózków w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym ładunkiem.

W czasie przerwy w pracy oraz po jej zakończeniu wózki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (kierowca wózka nie powinien zostawiać kluczyków w stacyjce), a widły wózka powinny być opuszczone. W czasie jazdy widły muszą być uniesione około 30 cm nad powierzchnią jezdni, a mechanizm podnoszenia wychylony maksymalnie do tyłu.

Waldemar Klucha, specjalista ds. bezpieczeństwa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24363 )
Array ( [docId] => 24363 )