Fundusze z dotacji to pozostały przychód operacyjny

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 09-09-2014 r.

W sytuacji, gdy otrzymane przez beneficjenta środki unijne stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, wówczas równowartość otrzymanych funduszy powinna zostać ujęta w całości jako „pozostały przychód operacyjny” w dacie otrzymania środków.

Jeśli otrzymane środki unijne nie zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie i prac rozwojowych, należy je zaksięgować pod datą wyciągu bankowego:

  • Wn „Rachunek bankowy” - w analityce powinien być to rachunek przeznaczony do ujmowania środków unijnych,
  • Ma „Pozostałe przychody operacyjne” – projekt X.

Natomiast w sprawozdaniu finansowym za kolejny rok w rachunku zysków i strat należy te kwoty ująć jako „Pozostałe przychody operacyjne” – dotacje.

Przychody beneficjenta

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.) przychodami - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14- są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Otrzymana dotacja stanowi przychód do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Ale na podstawie art. 17 ust 1 pkt 53 updop przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Są to bowiem środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. A zatem ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanych środków nie będzie miało wpływu na podstawę opodatkowania.

Etapy projektu

Z kolei koszty realizacji projektu powinny być ujmowane jako koszty działalności operacyjnej na właściwych kontach zespołu 4 lub (i) 5. Należy tego dokonać w okresach, w których realizowane są poszczególne etapy projektu. W rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów  ponoszonych w ramach projektu nie ma potrzeby i uzasadnienia „zawieszanie” do czasu otrzymania refundacji. Powinny one być ujmowane na bieżąco, jako obciążenie wyniku finansowego zgodnie z zasadą memoriału. Te wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów zgodnie z regulacjami art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35574 )
Array ( [docId] => 35574 )