Koszty amortyzacji w projektach unijnych ujmuje się na wyodrębnionych kontach analitycznych

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 12-02-2016 r.

Jednostki ubiegające się o dofinansowanie w ramach różnego rodzaju projektów zwykle wnioskują o środki na zakup środków trwałych. Ale także koszty amortyzacji posiadanych wcześniej środków trwałych i wartości niematerialnych kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełniają określone wymagania. Trzeba wykazać, że odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania.

W przypadku środków trwałych wydatki poniesione na ich zakup nie mogą być zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne ani też zakup środka trwałego nie może być współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu. Chodzi tutaj o sytuację, w której beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie może skorzystać z refundacji kosztów zakupu.

 

Kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu. Co ważne, wartość odpisów amortyzacyjnych musi być obliczana zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Jednak podstawowym kryterium jest tu obiektywnie zaplanowany czas użytkowania takiego aktywa.

Wartość rezydualna

W przypadku, gdy środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będą użytkowane po zakończeniu czasu realizacji projektu, wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Pamiętać należy, iż odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. Jednostka nie może zatem liczyć na uznanie za koszty kwalifikowalne odpisów od aktywów, które zostały nabyte po cenach zawyżonych w stosunku do wartości rynkowych w dniu nabycia. Oczywiście, jeśli aktywo jest dobrem unikalnym, jego porównywalną wartość rynkową czasem trudno ustalić, ale to na jednostce ciąży obowiązek zebrania dowodów, iż poniesiona cena była w danym momencie uzasadniona. 

Aktywa projektu

W przypadku, gdy aktywa są wykorzystywane także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu.

Koszty amortyzacji zaliczane do wydatków kwalifikowalnych należy ujmować w wyodrębniony sposób przewidziany dla rozwiązań projektu unijnego. Najczęściej jest to ewidencjonowanie na wyodrębnionych kontach analitycznych przeznaczonych dla kosztów projektu. Może być to także ujęcie w ewidencji pozabilansowej lub stosowanie kodów księgowych, jeśli zgodnie z polityką rachunkowości jednostki taki sposób ewidencjonowania stosuje się w ogóle do ujmowania rozliczeń księgowych związanych z projektem unijnym. Pamiętać też należy, iż datą poniesienia kosztów na potrzeby projektu jest w przypadku amortyzacji data dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38572 )
Array ( [docId] => 38572 )