Nie wszystkie nakłady w projekcie szkoleniowym są kosztami kwalifikowalnymi

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 11-02-2016 r.

W przypadku kosztów związanych z pracownikami i osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych należy pamiętać, iż wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Wydatki kwalifikowalne, czyli te, które mogą być objęte pomocą publiczną na szkolenia, są sprecyzowane w unijnym rozporządzeniu Komisji 651/2014/UE, uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Regulacje przewidują możliwość ujmowania jako koszty kwalifikowalne różnych nakładów. Są to przede wszystkim

 
  • koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu, 
  • koszty tzw. operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym. Zalicza się do nich koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego; do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi,
  • koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym,
  • koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne).

Składniki wynagrodzenia personelu

Koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu szkoleniowego powinny być odpowiednio udokumentowane. Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu, w tym trenerów i wykładowców, są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz z Kodeksem cywilnym. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 710).

Protokół realizacji projektu

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło będą oczywiście rozliczane w projekcie, jeśli:

a)      charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b)      wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c)      rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.

Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jest obecnie kosztem pośrednim i nie rozlicza się go odrębnie tylko w ramach limitu procentowego kosztów pośrednich. Oznacza to, iż w przypadku takich osób nie prowadzi się ewidencji czasu pracy na potrzeby projektu.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38571 )
Array ( [docId] => 38571 )