Białoruś – nowe perspektywy dla przedsiębiorców

Data: 12-09-2013 r.

W rankingu Doing Business 2013 Białoruś zajmuje 58. miejsce w klasyfikacji ogólnej (Polska znajduje się na 55. miejscu). Kraj ten znajduje się na miejscu 9. rankingu zakładania działalności gospodarczej, podczas gdy Polska w tej klasyfikacji zajmuje 124. miejsce.  

Cudzoziemcy mogą na Białorusi prowadzić działalność gospodarczą poprzez podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną. Może to być spółka z udziałem kapitału zagranicznego. Za spółkę z udziałem zagranicznym uznaje się osobę prawną, w której kapitale wartość inwestycji zagranicznych wynosi co najmniej równowartość 20.000 USD (ok. 65.000 PLN) oraz której celem podstawowym jest uzyskanie zysków). Występują one w dwóch podstawowych typach:

  • jako spółki joint-venture, której kapitał zakładowy stanowią udziały inwestorów zagranicznych oraz osób białoruskich,
  • spółki zagranicznej, której kapitał zakładowy stanowią wyłącznie udziały inwestorów zagranicznych.

Organizacje z udziałem zagranicznym mogą być tworzone na Białorusi tylko w formie spółki akcyjnej (typu otwartego lub zamkniętego), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub dodatkową odpowiedzialnością bądź prywatnego zagranicznego przedsiębiorstwa unitarnego.

Rejestracja spółki z kapitałem polskim na Białorusi

Rejestracji podmiotów gospodarczych z udziałem zagranicznym dokonują obwodowe komitety wykonawcze oraz miński miejski komitet wykonawczy, a także administracje wolnych stref ekonomicznych. Wniosek o rejestrację spółki (przedsiębiorstwa) powinien być sporządzony według określonego wzoru oraz podpisany przez wszystkich założycieli lub ich pełnomocników. Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są:

  • dwa egzemplarze statutu oraz jego wersja elektroniczna,
  • dla wspólnika polskiego:
    • osoby prawnej - wyciąg z rejestru sądowego wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub przez tłumacza białoruskiego z podpisem uwierzytelnionym notarialnie (honorowany w ciągu 1 roku od dnia wystawienia),
    • osoby fizycznej - kopia paszportu wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego, lub przez tłumacza białoruskiego z podpisem uwierzytelnionym notarialnie,
  • dowód dokonania opłaty skarbowej.

Złożenie wniosku następuje w urzędzie rejestrowym, w którym pracownik, który przyjmuje wniosek wraz z dokumentami, powinien odcisnąć na statucie pieczątkę jako potwierdzenie dokonania rejestracji. Dniem rejestracji osoby prawnej jest data pieczęci na statucie.

W terminie 5 dni od dnia dokonania rejestracji spółki, urząd rejestrowy powinien zgłosić spółkę do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz białoruskiego odpowiednika ZUS i wydać potwierdzające dokumenty spółce. Średni czas rejestracji spółki wynosi 5-6 dni, natomiast opłata rejestracyjna z tytułu rejestracji spółki wynosi 500.000 BYR (ok. 190 zł).

Stawki VAT i CIT na Białorusi

Na Białorusi podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 18%, natomiast niższa stawka 10% stosowana jest do dochodów uzyskanych ze ściśle określonych źródeł. Przewidziany jest także podatek od dochodów z dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości 12%. W przypadku dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przedsiębiorcy są zobowiązani uiszczać ten podatek, którego stawki wynoszą 0%, 10% oraz 20% (stawka podstawowa). Ponadto, na Białorusi obowiązuje szereg innych podatków (od nieruchomości, gruntowy czy ekologiczny).

Korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów zagranicznych jest zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata, jeśli ich udział w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 30 % i jest nie mniejszy niż 20.000 USD (ok. 65.000 PLN), a ich dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży wytwarzanych przez siebie produktów lub usług czy odprowadzanie połowy podatku dochodowego w ciągu kolejnych 3 lat, jeśli wytwarzają produkty lub usługi o szczególnym znaczeniu dla kraju (tzw. priorytetowe, których listę ustala Rada Ministrów). Co ważne, w przypadku zmiany warunków prawnych na gorsze przez 5 kolejnych lat przedsiębiorcy zagraniczni podlegają nadal przepisom obowiązującym w dniu rejestracji.

Inwestując na Białorusi, trzeba mieć jednak świadomość istnienia wielu problemów i zagrożeń, na które mogą napotkać przedsiębiorcy-cudzoziemcy. Najczęstsze problemy zgłaszane przez polskich przedsiębiorców to brak przejrzystości i problemy z interpretacją przepisów prawnych, w szczególności w odniesieniu do kwestii podatkowych, skrajna niestabilność białoruskiego prawa gospodarczego, wynikająca z częstych zmian bądź anulowania obowiązujących regulacji prawnych, a także korupcja, brak gwarancji ochrony mienia inwestorów zagranicznych czy brak mechanizmów ochrony wierzyciela. Wszystkie te czynniki nie tylko odstraszają potencjalnych inwestorów, ale również mogą zwiększyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26236 )
Array ( [docId] => 26236 )