Pracownik ma prawo do zapłaty za przerwę w czasie pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 12-02-2013 r.

Sposób obliczania wynagrodzenia za przerwę w systemie przerywanego czasy pracy jest uzależniony do sposobu wynagradzania pracownika. Oblicza się je bowiem według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu przestojowym.

Przerywany system czasu pracy charakteryzuje się tym, że pracownik w trakcie dniówki roboczej ma przerwę, która nie może być dłuższa niż 5 godzin. Czas tej przerwy nie jest wliczany do czasu pracy lecz pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

W związku z tym, pracownik, za każdą godzinę przerwy, ma prawo do połowy wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – do 30% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest w przerywanym systemie czasu pracy. W listopadzie 2012 r. pracownik miał w sumie 63 godziny przerwy w pracy. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną w wysokości 2.700 zł.

Ponieważ wystąpiły przerwy w pracy, pracownikowi obok stałego wynagrodzenia należy się jeszcze rekompensata za czas przerwy.

Aby ją obliczyć należy:

 • stałe wynagrodzenie miesięczne podzielić przez czas pracy w listopadzie 2012 r.:
  2.700 zł : 168 godzin = 16,07 zł.
 • wynagrodzenie za godzinę podzielić przez 2 (aby uzyskać połowę stawki za przestój):
  16,07 zł / 2 = 8,04 zł
 • tak wyliczoną stawkę mnożymy przez liczbę godzin przerwy:
  8,04 zł x 63 = 506,52 zł.

Dlatego też, wynagrodzenie pracownika w listopadzie 2012 r. wyniesie 3.206,52 zł (2.700 + 506,52).

Podstawa prawna:

 • art. 81 § 1, art. 139 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • § 6–9 rozporządzenie MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.),
 • § 4, 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Ewelina Tusińska
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

system czasu pracy, wynagrodzenie minimalne

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26070 )
Array ( [docId] => 26070 )