Prawomocnie skazany funkcjonariusz utraci prawo do emerytury mundurowej

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 20-08-2013 r.

Emerytowany policjant traci prawo do emerytury mundurowej w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy.

Tak wynika z art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej „ustawa”).

 

Powyższy przepis wszedł w życie 11 czerwca 2007 r. Nawet jeżeli przed tym dniem funkcjonariusz przebywał na emeryturze utraci do nie prawo, gdy po 11 czerwca 2007 r. zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym. W praktyce rozwiązaniu przyjętemu w art. 10 ust. 2 ustawy zarzucono naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz. Problem ten był przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego.

I tak w wyroku z z dnia 23 marca 2012 r. (II UK 151/2011, OSNP 2013/5-6/65) SN stwierdził, że przesłanką utraty prawa do emerytury policyjnej nie jest data popełnienia czynu zabronionego, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, a prawomocne skazanie po wejściu w życie zmiany tego przepisu. W ocenie SN dokonana zmiana ustawy nie narusza praw słusznie nabytych, które nota bene w sprawach z ubezpieczenia społecznego nie mają charakteru absolutnego.

Podobnie orzekł SN w wyroku z 7 grudnia 2012 r. (II UK 117/2012, LexPolonica nr 5180030). W orzeczeniu tym SN uznał, że art. 10 ust. 2 ustawy jest zgodny z wynikającymi z art. 2 konstytucji zasadami niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw słusznie nabytych. W powyższych orzeczeniach SN powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 kwietnia 2011 r. (K. 4/2009, OTK ZU 2011/3A/20). W orzeczeniu tym TK nie dopatrzył się niezgodności art. 10 ust. 2 ustawy z art. 2 Konsytuacji RP.


Tagi: emerytura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26249 )
Array ( [docId] => 26249 )