Świadczenia pieniężne stanową zwrot kosztów wykonywania obowiązków

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Specyfika stosunku służbowego funkcjonariuszy mundurowych i żołnierzy zawodowych powoduje, że poza uposażeniem otrzymują oni szereg świadczeń pieniężnych. Są one swego rodzaju rekompensatą za trudy służby.

Każda z pragmatyk mundurowych odrębnie określa zakres pomocy dla funkcjonariusza. Chociaż warunki jej otrzymania są różne, to rodzaj przyznawanych świadczeń jest bardzo podobny. Na temat wielokrotnie wypowiadały się wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2013 r., I OSK 1267/12

Jeżeli dwoje funkcjonariuszy Straży Granicznej, żyjących w konkubinacie, nabywa na współwłasność lokal mieszkalny, to pomoc finansowa przysługuje tylko jednemu z nich.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2013 r., I OSK 3102/12

Przyznawanie świadczeń socjalno-bytowych policjantom ma charakter czynności materialno-technicznej, a zatem – co do zasady – nie wymaga formy decyzji administracyjnej. Inaczej jest w przypadku uznania przez organ, że wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania dopłaty do wypoczynku. W takim przypadku musi wydać decyzję administracyjną w tym zakresie.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 16 kwietnia 2013 r., III SA/Lu 61/13

Realizacja obowiązku przez właściwego komendanta policji, będącego organem administracji publicznej, następuje w drodze czynności materialno-technicznej, polegającej na wypłacie bądź odmowie wypłaty stosownej kwoty pieniężnej tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 5 lutego 2013 r., II SA/Sz 129/12

Nieznajomość przepisów nie stanowi przesłanki uzasadniającej odstąpienie organu od wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Jeżeli strażak przestał spełniać warunki do pobierania równoważnika pieniężnego, które jest rygorystycznie reglamentowanym uprawnieniem, to wydane w sprawie decyzje nie naruszają prawa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26264 )
Array ( [docId] => 26264 )