Co zmieni się w rachunkowości i VAT w 2017 roku

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 12-09-2016 r.

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości wynikają z konieczności dostosowania prawa bilansowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1). Przy okazji wprowadzono zmiany dla wszystkich jednostek oraz tzw. mniejszych podmiotów.

Nowe zasady ustalania kosztu wytworzenia produktu

W praktyce raczej rzadko dotknie to instytucje kultury, ale zmiana może być znaczna. Za najważniejszą dla tzw. małych jednostek należy wskazać nowelizację art. 28 ust. 4a uor, zgodnie z którą jednostki będą mogły ustalać koszt wytworzenia produktu bez konieczności analizowania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Dotychczas takie uproszczenie mogły stosować jednostki niepoddające swych sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta. Teraz to uproszczenie będzie także możliwe, nawet jeśli jednostka będzie badana przez audytora. To uproszczenie można zastosować już za 2016 rok.

Rozwiązanie proponowane w nowym brzmieniu art. 28 ust. 4a uor pozwoli uniknąć problemów z kwalifikowaniem kosztów produkcyjnych do kosztów zmiennych i stałych. Zmniejszy się także ryzyko podatkowe wynikające z kwestionowania kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych, jako koszty uzyskania przychodów.

Większa swoboda w przenoszeniu danych

Kolejna ważna zmiana to umożliwienie IK przeniesienia określonych dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych (a nie jak dotychczas, dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), jako rozwiązanie ujednolicające przepisy z zakresu rachunkowości z przepisami podatkowymi dotyczącymi VAT. Zmiana ta przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów przechowywania danych.

Uproszczenia w ewidencji leasingu

Na mocy znowelizowanego art. 3 ust. 6 uor także jednostki sektora finansów publicznych będą mogły stosować uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu (zgodnie z przepisami podatkowymi). Obecnie z uproszczenia tego mogą korzystać jednostki gospodarcze oraz jedynie jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy inwentaryzacji

W związku z licznymi wątpliwościami w praktyce gospodarczej doprecyzowano termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji wartości określonych składników bilansu. Musi być ona przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Ma to szczególne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych, gdzie często na linii jednostka – regionalne izby obrachunkowe dochodziło na tym polu do sporów. Obecnie jednoznacznie z przepisów wynika, iż jedynie inwentaryzacja drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda może być przeprowadzona na inny (wcześniejszy) dzień niż dzień bilansowy.

Grzegorz Magdziar, biegły rewident nr 12248

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39499 )
Array ( [docId] => 39499 )