Jakich błędów unikać przy rozliczaniu dotacji ze środków budżetowych

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 08-08-2016 r.

Instytucje kultury często realizują różne projekty, na które otrzymują dotacje ze środków danego projektu (np. z Funduszu Małych Projektów), a także ze środków budżetu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Zdarza się, że instytucja kultury ma problem, czy otrzymane środki zakwalifikować jako dotację na cele bieżące czy też jako pozostałe przychody. Podpowiadamy, jak prawidłowo kwalifikować dotacje i ujmować je w księgach rachunkowych.

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa (art. 126 ufp). Dotacje dzielą się na podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Otrzymana z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego kwota na realizację projektu jest dotacją celową.

Z definicji dotacji celowej (art. 127 ufp) wynika, że są to środki przeznaczone na:

1) finansowanie lub dofinansowanie m.in.:

 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 • kosztów realizacji inwestycji;

2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

 • realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp (pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) i ust. 3 pkt 6 ufp (inne środki), wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;
 • realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ufp (środki przeznaczone na realizację niektórych programów europejskich);
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez niektóre jednostki (art. 9 pkt 5, 7 i 14 ufp);
 • realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ufp (środki przeznaczone na realizację wskazanych programów europejskich);
 • współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną instytucji kultury, a w szczególności przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 32h uor).

Ewidencję dotacji celowych instytucje kultury ujmują najczęściej na koncie 741 „Dotacje celowe”. Ułatwia to nie tylko analizę przychodów i rozliczenie dotacji, ale także prawidłową jej prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Dotacje na zakup środków trwałych instytucja kultury ewidencjonuje na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Otrzymana dotacja celowa najczęściej stanowi jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dlatego należy ją wykazać w oddzielnym wierszu w rachunku zysków i strat w części A. „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”. Gdyby dotację taką zaprezentować w części D. „Pozostałe przychody operacyjne”, to na działalności statutowej mógłby powstać ujemny wynik finansowy i dodatni na działalności operacyjnej. Prezentacja taka nie byłaby właściwa.

Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Tagi: dotacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39314 )
Array ( [docId] => 39314 )


Array ( [docId] => 39314 )