Nagroda roczna dla dyrektora – kto może ją przyznać

Data: 18-03-2016 r.

Nagrodę roczną, warunki i tryb jej przyznawania powinno określać zarządzenie organu organizatora instytucji kultury – w tym wypadku burmistrza lub prezydenta miasta jeżeli organizatorem biblioteki i centrum kultury jest miasto (czyli jednostka samorządowa). Organem przyznającym nagrodę może być zasadniczo burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy kominowej (ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.) nagrodę roczną dla kierowników samorządowych lub państwowych osób prawnych, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1–2 uodk jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym, a prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

W związku z powyższym należy uznać, że nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury powinien przyznać organizator – jeżeli mamy tu do czynienia z miejskim centrum kultury lub miejską biblioteką, to organizatorem w tym wypadku jest jednostka samorządowa czyli miasto. Natomiast organem kierującym tą jednostką – zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jest burmistrz lub prezydent miasta. Jednakże szczegółowy tryb przyznawania nagród rocznych dla dyrektorów instytucji samorządowych powinien być określony w zarządzeniu burmistrza lub prezydenta miasta o którym mowa w art. 10 ust. 8 ustawy kominowej. Tym samym to wskazane zarządzenie powinno decydować, kto powinien złożyć wniosek, w jakim trybie i w jakich terminach.

Zaś samą nagrodę roczną może przyznać burmistrz (prezydent miasta) – chyba że co innego wynika ze wskazanego zarządzenia. Fakt sprawowania nadzoru nie musi oznaczać, że organ, czy jednostka nadzorująca, jest upoważniona do przyznawania tych nagród rocznych. Nie jest natomiast wykluczone, że w zarządzeniu wskazanym wyżej, spełniają one pewne czynności (np. opiniują wniosek albo nawet go składają). Powinno to być jednak określone w przepisach wspomnianego zarządzenia burmistrza lub prezydenta miasta.

Michał Culepa, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38772 )
Array ( [docId] => 38772 )


Array ( [docId] => 38772 )