Rewitalizacja terenu pod plac zabaw a zapisy w księgach

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 28-04-2016 r.

Muzeum etnograficzne może otrzymać pieniądze na rewitalizację terenu wokół budynku tak, aby powstał plac zabaw dla dzieci. Klasyfikacji poniesionych wydatków na plac zabaw nakładów należy dokonać zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Nakłady na budowę placu traktujemy jako środki trwałe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 uor przez środki trwałe rozumiemy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

 

Klasyfikacji poniesionych na zakup urządzeń placu zabaw nakładów należy dokonać zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji środków trwałych definiuje zakres grup rodzajowych środków trwałych. Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami załącznika do tego rozporządzenia (dot. grupy I) wartość obsługujących jeden budynek obiektów pomocniczych – m.in. chodników, dojazdów, podwórek, ogrodzeń, placów, studni – zwiększa wartość obiektu (placu zabaw).

Wskazana wyżej reguła nie dotyczy urządzeń ruchomych zlokalizowanych na placu zabaw. Te stanowią odrębne środki trwałe spełniające warunki ustawy o rachunkowości. Trwałe przymocowanie urządzeń, np. do fundamentów, spowoduje jednak, że wartość ich będzie klasyfikowana identycznie jak plac zabaw, tj. powiększy jego wartość. Sposób ujęcia omawianych nakładów w księgach jednostki będzie oczywiście różny w przypadku samego placu oraz w przypadku urządzeń na nim się znajdujących.

Ewidencja księgowa:

Faktura VAT za zakupiony środek trwały:

  • Wn „Środki trwałe”,
  • Ma „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” .

Zapłata za otrzymaną fakturę:

  • Wn „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  • Ma „Rachunek bieżący jednostki”.

Umorzenie środka trwałego:

  • Wn „Amortyzacja”,
  • Ma „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych”.

W sytuacji, gdy plac zabaw będzie stanowił odrębny środek trwały, klasyfikacja poniesionych nakładów powinna przedstawiać się następująco:

a)      plac zabaw - grupa 2, podgrupa 29, rodzaj 290 „Budowle sportowe i rekreacyjne”, ze stawką amortyzacyjną 2,5%.
b)      urządzenia ruchome stanowiące wyposażenie placu zabaw - grupa 8, podgrupa 80, rodzaj 808 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe”, ze stawką amortyzacyjną 20%.

Odnośnie natomiast ogrodu jeśli wydatki na zagospodarowanie terenu na zielono wokół placu zabaw nie były częścią całej usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu, to wydatki na zieleń należy rozpoznawać odrębnie jako koszty okresu. Ocena pod względem podatkowym wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Należy bowiem rozstrzygnąć w szczególności, czy wydatki te ponoszone są na cele reprezentacyjne (tak uważają niektóre organy podatkowe) i z tego powodu nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też mogą być zaliczane do kosztów.

Dlatego też aby móc zaliczyć te koszty (szczególnie jeżeli są znaczne) do wartości środka trwałego należy albo mieć przekonujące argumenty (np. wydatki na zagospodarowanie terenu na zielono wokół placu zabaw były częścią całej usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu) lub postarać się o interpretację indywidualną w tym zakresie. Autor skłania się jednak ku poglądowi, że są to koszty bieżącego okresu.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident nr 12248

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39014 )
Array ( [docId] => 39014 )