Zmiany w zamówieniach publicznych od 28 lipca 2016 r.

Data: 01-08-2016 r.

Instytucje kultury udzielają obecnie zamówienia publiczne na nowych zasadach. Pozwalają one z jednej strony na specyficz­ną dla tych zamawiających elastyczność zakupów, z drugiej zaś nakładają na nich nowe obowiązki.

Duże ułatwienie przy udzielaniu zamówień publicznych przez instytucje kultu­ry stanowi wyłączenie przewidziane obecnie w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotychczas zawarte w art. 4 pkt 8b). Dotyczy ono tylko zamówień, których wartość przekracza 30.000 euro i jest mniejsza niż próg unijny (tj. 209.000 euro). Chodzi o dostawy i usługi związane z:

  • organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub
  • gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów,

– jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Instytucje kultury powinny więc zwrócić uwagę zwłaszcza na zmiany w katalogu dokumentów, jakich mogą żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (np. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne). Co istotne, wprowadzono dualizm formy składania „dokumentów” wymienionych w rozporządzeniu. Oświadczenia muszą być składane w oryginale, a inne dokumenty – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

We wzorach protokołów właściwych dla poszczególnych trybów udzielania zamówień trzeba zamieścić bardziej szczegółowe informacje niż dotychczas, co wynika w głównej mierze ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Pzp. Nowością jest brak w rozporządzeniu wzoru oświadczenia składanego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu (np. kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej, biegłego). Pomimo tego, nadal – na mocy wprost ustawy Pzp – zachodzi obowiązek złożenia takiego oświadczenia.

dr Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39309 )
Array ( [docId] => 39309 )