Prawa młodocianego pracownika od 1 września 2012 r.

Data: 10-11-2012 r.

Od 1 września 2012 r. nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Poprzednio okres ten wynosił nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Zmieniły się też inne prawa młodocianego pracownika, a także niektóre przepisy dotyczące ich wynagrodzenia. Zarówno pracodawca, jak i pracownik młodociani powinni je znać.

Przepis rozporządzenia z 28 maja 1996 r.:

Do 31 sierpnia 2012 r.

Od 1 września 2012 r.

§ 4 ust. 4

Przy wypowiedzeniu umowy młodocianemu pracodawca zawiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego, a także w razie potrzeby szkołę i izbę rzemieślniczą w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.

Pracodawca dokonuje tego zawiadomienia w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub zbliżonym (poprzednio pokrewnym) zawodzie.

§ 6 ust. 1

Nauka zawodu trwała nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Obecnie nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

§ 11 ust. 2 i 3

Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł wykwalifikowanego robotnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

łodociany taki zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

Młodociany taki zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów eksternistycznych.


Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2012 r. poz. 980)

Autor: Sławomir Liżewski - specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26820 )
Array ( [docId] => 26820 )