Wekslami od pracowników nie można zabezpieczać majątku pracodawcy

Data: 06-11-2012 r.

Zabezpieczenie przedmiotów majątkowych pracodawcy wekslami in blanco od pracowników jest niedopuszczalne. Zwiększałoby to bowiem kodeksowy zakres odpowiedzialności pracowników.

Pracownik, który wadliwie wykonuje swoje obowiązki lub nie wykonuje ich wcale i przez to naraża pracodawcę na szkodę – ponosi odpowiedzialność materialną. Granicą tej odpowiedzialności jest rzeczywista strata pracodawcy.

W przypadku szkody nieumyślnej pracownik będzie mógł być obciążony odszkodowaniem do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli szkoda była wyrządzona umyślnie – wtedy pracownik odpowiada w pełnej wysokości.

Ponadto, pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Powyższe zabezpieczenia zostały tak skonstruowane, aby zapewniały ochronę majątku pracodawcy. Jest to jedyna forma jaką przewidują przepisy prawa pracy. W związku z tym, zastosowanie wobec pracowników weksla in blanco byłoby sprzeczne z ochronną funkcją prawa pracy.

Takie działania pracodawcy spowodowałyby, że pracownik byłby obciążony większą odpowiedzialnością niż przewidują to przepisy. Na nim spoczywałby na przykład ciężar dowodu w sprawach dotyczących dochodzenia należności na podstawie weksla. Ponadto okres przedawnienia roszczeń z tytułu weksla jest dłuższy niż kodeksowy.

Zdaniem Sądu Najwyższego, nieważne jest ustanowienie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika z tytułu rozwiązania przez niego stosunku pracy na podstawie weksla gwarancyjnego (wyrok SN z 19 marca 1998 r., I PKN 56/97, OSNP 1999/5/160).

Abstrakcyjny charakter zobowiązania z weksla in blanco nie zwalnia sądu pracy z obowiązku ustalenia, czy i w jakim zakresie pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu, a w konsekwencji czy wypełnienie weksla jest zgodne z deklaracją wekslową (wyrok SN z 18 marca 1998 r., I PKN 436/97, OSNP 1999/4/126).

Podstawa prawna:

art. 114–115, 119, 124 Kodeksu pracy

Autor: Ewelina Tusińska - specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne - Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26817 )
Array ( [docId] => 26817 )