Nie ma składek ZUS od umowy o dzieło przed nawiązaniem stosunku pracy

Data: 20-02-2013 r.

Jeżeli umowa o dzieło została wykonana jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy, to nie ma obowiązku naliczenia składek na ZUS. Została bowiem zawarta z osobą nie będącą pracownikiem.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zasady jej zawierania określone zostały w Kodeksie cywilnym.

Umowa ta nie jest podstawą do naliczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Od tej zasady jest jednak wyjątek – jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem to pod względem składkowym traktuje się ją jak umowę o pracę.

Dla celów ubezpieczeniowych za pracownika uważa się bowiem także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło - jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Niemniej jednak, jeżeli umowa o dzieło została nawiązana jeszcze przed podpisaniem umowy, to mimo iż zapłata za dzieło nastąpiła już po zatrudnieniu – pracodawca nie płaci składek na ZUS z tytułu umowy cywilnoprawnej.

Z tytułu m.in. umowy o dzieło, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Jednym z warunków opodatkowania ryczałtowego jest również zawarcie umowy z osobą nie będącą pracownikiem płatnika.

Podstawa prawna:

  • art. 627 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),
  • art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361).

Autor: Izabela Nowacka, specjalista ds. wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26872 )
Array ( [docId] => 26872 )