Jak zmusić pracownika do wykorzystania urlopu zaległego

Autor: Grażyna Mazur
Data: 22-09-2015 r.

Kiedy pracownik nie chce pójść na urlop, który mu się kumuluje, przydatnym narzędziem do zdyscyplinowania go jest pisemna informacja o konieczności rozpoczęcia wykorzystywania urlopu zaległego najpóźniej do końca września i o ewentualnych skutkach niewykorzystania urlopu w tym terminie. Warto ją stosować w firmie, gdyż niestety – nawet jeśli to pracownik odmawia udania się na urlop w wymaganym terminie – ewentualną karę (mandat w razie kontroli PIP lub karę grzywny, gdy sprawa trafi do sądu) za nieudzielenie urlopu w terminie ponosi osoba odpowiedzialna za udzielanie urlopów pracownikom.

Udzielenie zaległych urlopów – sposób na opornych pracowników

W wielu przypadkach, np. w związku z chorobą pracownika czy innymi nieprzewidywalnymi okolicznościami, nie jest możliwe udzielenie pracownikowi urlopu w wymaganym ostatecznie terminie. Zdarza się jednak i tak, że problem leży wyłącznie po stronie pracownika, który uporczywie odmawia udania się na urlop. Pamiętajmy zaś, że również w tym przypadku osoba odpowiedzialna w firmie za udzielanie urlopów pracownikom może być ukarana za nieudzielanie urlopów mandatem w razie kontroli PIP lub grzywną w sytuacji skierowania sprawy do sądu. Warto więc uświadomić opornemu pracownikowi, że pracodawca ma pewne sposoby, aby nakłonić go do wykorzystania zaległego urlopu. Dobrym do tego narzędziem będzie pisemna informacja o konieczności rozpoczęcia wykorzystywania zaległego urlopu najpóźniej do końca września i o ewentualnych skutkach niewykorzystania urlopu w tym terminie.

Najlepiej pismo imienne

 

Opracowanie jedynie ogólnej informacji i umieszczenie jej np. w firmowym intranecie czy na tablicy ogłoszeń może nie odnieść zamierzonego przez pracodawcę skutku, czyli nakłonić pracowników do terminowego wykorzystywania zaległych urlopów. Lepsze rozwiązanie to przekazanie informacji o konieczności wykorzystania zaległych urlopów z osobna każdemu pracownikowi, który ma jeszcze zaległy urlop z poprzedniego roku. W przypadku imiennej informacji większa jest bowiem szansa na to, że pracownik się z  nią zapozna i dowie się o ewentualnych konsekwencjach niewywiązania się z obowiązku pójścia na zaległy urlop do końca września.

Treść informacji

W omawianym dokumencie należy wskazać przede wszystkim, że:

  • pracownik ma zaległy urlop z poprzedniego roku (można podać przy tym konkretną liczbę dni/godzin zaległego urlopu z ewentualnym wskazaniem, która część tego urlopu jest to niewykorzystany w zeszłym roku urlop na żądanie);

  • pracodawca wzywa pracownika, aby złożył wniosek o zaległy urlop najpóźniej na początku września – np. do 1 września – tak aby urlop zaległy został udzielony najpóźniej do końca września (pamiętajmy przy tym, że zdaniem GIP oraz ministerstwa pracy niewykorzystany urlop „na żądanie”, który przechodzi na następny rok jako zwykły urlop zaległy, pracownik może wykorzystać także w terminie późniejszym niż do 30 września – trzeba to uwzględnić w informacji dla pracownika);

  • pracodawca ostrzega, że niezłożenie wniosku urlopowego we wskazanym terminie spowoduje konieczność wyznaczenia terminu urlopu, który powinien być pracownikowi udzielony do końca września, w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy.

Podpis pracodawcy i potwierdzenie odbioru przez pracownika

Do celów dowodowych ważne jest, aby pisemna informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego była podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Warto też, aby pracownik napisał na egzemplarzu informacji, który pracodawca zatrzyma dla siebie, że potwierdza odbiór dokumentu, oraz podpisał się wraz ze wskazaniem daty. Podpis pracownika pod informacją ma znaczenie dowodowe. Będzie bowiem świadczyć o tym, że pracownik:

  • został poinformowany o liczbie dni niewykorzystanego zaległego urlopu,

  • był świadomy, jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą zawinione przez niego niewykorzystanie zaległego urlopu w terminie.

Zapamiętaj!

Przepis mówi o udzieleniu zaległego wypoczynku do 30 września, a nie jego wykorzystaniu. Oznacza to, że do tego terminu pracownik powinien przynajmniej rozpocząć zaległy urlop.

Konsekwencje dla pracownika niewykorzystania urlopu w terminie

Jeżeli pracownik, pomimo otrzymania omawianej informacji, z przyczyn leżących tylko po jego stronie odmawia złożenia wniosku urlopowego i wykorzystania zaległego urlopu w kodeksowym terminie, można udzielić mu jednostronnie tej części urlopu, która jest zaległa i powinna być udzielona najpóźniej do 30 września.

Niewykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku daje pracodawcy prawo jednostronnego wyznaczenia terminu wykorzystania tego urlopu.

Potwierdził to Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu do wyroku z 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 124/05) wskazał, że „z uwagi na przedmiot, cel i zakres art. 168 Kodeksu pracy nie da się wywieść warunku, iż zastosowanie tego przepisu zależne jest od zgody pracownika. Warunek taki nie został wyrażony w powołanym przepisie (...)”.

Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37803 )
Array ( [docId] => 37803 )