Przedawnienie prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego

Data: 06-11-2012 r.

Pracodawca, który nie udziela pracownikom urlopów musi liczyć się z tym, że obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego przedawnia się dopiero po 3 latach. Niemniej jednak w przypadku urlopu zaległego okres ten będzie de facto dłuższy.

Termin przedawnienia urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z Kodeksem pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat licząc od końca roku, w którym pracownik je nabył. Niemniej jednak czas ten ulega przedłużeniu, jeżeli urlop wypoczynkowy stał się urlopem zaległym. Taki urlop przedawnia się wciąż z upływem 3 lat, ale liczonych od końca III kwartału roku następnego.

Zdaniem Sądu Najwyższego roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 KP), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 KP), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału [obecnie 3 kwartału – przyp. red.] roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 KP); zob. wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00.

Przykład:

Pracownikowi, z ważnych przyczyn nie udzielono 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2012 r. W związku z tym, przeszły one na rok 2013 jako dni urlopu zaległego. W związku z tym, jeżeli 10 dni zostało przesunięte na 2013 r. to przedawnią się one z upływem 30 września 2016 r. Jeżeli zaś nie zostałyby przesunięte, wówczas przedawniłyby się z upływem 31 grudnia 2015 r.

Udzielanie urlopów zaległych w pierwszej kolejności

Nie ma odgórnego przepisu nakazującego pracodawcy udzielania najpierw urlopów zaległych. Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi z własnej inicjatywy w pierwszej kolejności zaległego urlopu wypoczynkowego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2003 r., II SA 2162/2002).

Niemniej jednak, działanie takie jest często spotykane, gdyż pozwala uniknąć ewentualnego zarzutu łamania przepisów dotyczących urlopów. Z tego powodu nie kwestionują go ani sami pracownicy, ani inspektorzy pracy w trakcie kontroli PIP.

Dla pewności pracodawca może jednak poprosić pracowników, którzy mają urlopy zaległe, aby we wnioskach urlopowych precyzowali, czy chcą wykorzystać urlop zaległy, czy urlop za rok bieżący.

Podstawa prawna:

art. 161, 168, 291 § 1 Kodeksu pracy

Autor: Michał Tomaszewski - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26926 )
Array ( [docId] => 26926 )