Zaległy urlop sprzed kilku lat? Poproszę!

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 24-09-2015 r.


Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy (kp) urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 (czyli w planie urlopów) należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Przy czym termin ten nie dotyczy części urlopu udzielanego na żądanie.

Przepis art. 168 (kp) w przytoczonym brzmieniu obowiązuje do 1 stycznia 2012 r. Ponieważ nowelizacja zmieniająca termin udzielania urlopów zaległych nie zawierała przepisów przejściowych pojawiło się pytanie, czy nowy termin udzielenia urlopu zaległego (do końca września, a nie do końca marca następnego roku) dotyczy już urlopu zaległego za 2011 rok. W opinii MPiPS oraz Głównego Inspektoratu Pracy – tak. Urlopu zaległego za 2011 rok należało zatem udzielić do 30 września 2012 r.

Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w powyższym terminie, nie oznacza, że prawo do niego przepadło. Pracownik może bowiem dochodzić roszczeń ze stosunku pracy (w tym także urlopu wypoczynkowego) w terminie 3 lat. W przypadku urlopu zaległego za 2011 rok  termin przedawnienia biegnie od końca III kwartału 2012 r. Tym samym pracownik może dochodzić prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego za 2011 r. do 30 września 2015 r.

Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 Kodeksu pracy), bądź najpóźniej z końcem pierwszego [obecnie trzeciego – przyp. redakcji] kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 Kodeksu pracy)
(wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38, M.Prawn. 2003/4/176).

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37806 )
Array ( [docId] => 37806 )