Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najkorzystniejszą dla pracownika formą zatrudnienia. Stosunek zatrudnienia jest na gruncie takiej umowy najsilniej chroniony, co daje pracownikowi komfort stabilizacji zatrudnienia. Mając powyższe na względzie, ustawodawca w przepisach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określił minimalny okres wypowiedzenia takiej umowy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do wskazanego powyżej okresu zatrudnienia dolicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy miała miejsce na skutek przejęcia zakładu pracy przez obecnego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca został następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

W przypadku zatrudniania pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą w umowie o pracę ustalić, że wypowiedzenie stosunku pracy pracownikowi zatrudnieniowemu krócej niż 6 miesięcy nastąpi na 1 miesiąc naprzód, a pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące naprzód.

O zamiarze złożenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26966 )
Array ( [docId] => 26966 )