Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia jest bardzo dotkliwe dla pracownika, gdyż w takiej sytuacji traci on pracę praktycznie z dnia na dzień. Nie jest to komfortowe, z punktu widzenia pracownika, rozwiązanie, jednakże jest uzasadnione ochroną interesu pracodawcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powyższych powodów nie może nastąpić po upływie miesiąca od powzięcia przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy.

Pracodawca posiada także uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wskazane powyżej, trwającej dłużej niż miesiąc.

Pracownik nie może zostać zwolniony bez wypowiedzenia, jeżeli jego nieobecność jest spowodowana opieką nad dzieckiem (w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku) oraz w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną (w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26964 )
Array ( [docId] => 26964 )