Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę

Data: 21-03-2013 r.

W sytuacji gdy przyczyną zwolnienia jest redukcja etatu, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, musi wypłacić odprawę. Wszyscy pracownicy mają prawo do odprawy, niezależnie od rodzaju umowy.

Niezależnie od trybu zwolnienia (grupowy/indywidualny), pracownik z którym pracodawca rozstaje się z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, ma prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość jest ustalona w ustawie o zwolnieniach grupowych i wynosi równowartość:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy co najmniej 8 lat.

Ustala się ją według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przepisy określają także górną granicę tego świadczenia – odprawa nie może być wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2013 r. 24.000 zł.

Komu przysługuje odprawa

Do odprawy mają prawo wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju umowy ani od tego, czy w momencie zwolnienia świadczą oni pracę.

Przykład:

Z przyczyn ekonomicznych pracodawca likwiduje cały dział w swojej firmie. Są w nim zatrudnione 2 kobiety przebywające na urlopie wychowawczym. W takiej sytuacji należy im się odprawa, niezależnie od tego, że w momencie jej wypłaty nie świadczą one faktycznie pracy.

Moment nabycia prawa

Odprawa staje się dla pracownika wymagalna z ostatnim dniem stosunku pracy.

Zdaniem sądu

Odsetki za opóźnienie z wypłatą odprawy (art. 481 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kp) przysługują od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy (wyrok SN z 21 października 1999 r., sygn. akt: I PKN 32/99, OSNP 2001/5/156).

Co prawda odprawa nie jest wynagrodzeniem za pracę, ale jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje tylko pracownikom i jest ściśle związana ze stosunkiem pracy. W związku z tym, w kwestii sposobu jej wypłaty należy zastosować analogiczne rozwiązania jakie pracodawca przyjął w przypadku wypłaty pensji. Jeżeli jest ona wypłacana w kasie – tak też trzeba „udostępnić” ją pracownikom. W sytuacji gdy wynagrodzenie pracodawca przelewa pracownikowi na konto – taki sposób będzie prawidłowy do wypłacenia odprawy.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 24 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550).

Ewelina Tusińska, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27086 )
Array ( [docId] => 27086 )