Można zwolnić pracownika z powodu choroby

Data: 12-12-2012 r.

Chorobowa absencja pracownika może bardzo zdezorganizować pracę w przedsiębiorstwie. Podczas takiej nieobecności, pracownika nie można jednak zwolnić, chyba że zajdą szczególne okoliczności. Długotrwała nieobecność pracownika lub bardzo częste zwolnienia, mogą być też powodem wypowiedzenia umowy.

Częste choroby pracownika są kłopotliwe dla pracodawcy. Jednak w czasie choroby pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, chyba, że:

  • upłyną okresy ochronne wskazane w art. 53 Kodeksu pracy (np. przy co najmniej 6-miesięcznym zakładowym stażu pracy – upłynie 182 dni pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz 3 pierwsze miesiące świadczenia rehabilitacyjnego) i wtedy pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia albo
  • zakład pracy jest likwidowany lub ogłoszono jego upadłość.

Wyjątkowo, w sytuacjach określonych szczegółowo w przepisach, w czasie choroby można pracownikowi wypowiedzieć warunki pracy i/lub płacy (np. zwolnienia grupowe lub indywidualne według tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, zmiana regulaminu wynagradzania, itp.).

Pracownik jest często na chorobowym – zdaniem SN można go zwolnić

Czy jednak można zwolnić pracownika, który często choruje i jego zwolnienia są nagminne (często się przedłużają), przez co bardzo dezorganizują pracę, ale okresy jego choroby nie przekraczają okresów ochronnych z art. 53 Kodeksu pracy? Przepisy wprost nie przyznają możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy z tego powodu. Natomiast możliwość taką – na określonych warunkach przyznaje orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Opisane zasady wypowiadania umów z powodu częstych nieobecności chorobowych pracownika dotyczą jedynie wypowiadania umów na czas nieokreślony – ponieważ tylko w przypadku tych umów trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia. Inne umowy – jeśli przepisy lub umowa (jak w przypadku dłuższych umów na czas określony) przewidują możliwość ich wypowiedzenia – wypowiada się bez podania przyczyny (sąd nie bada więc w ich przypadku zasadności przyczyn wypowiedzenia).

Niezależnie jednak od tego, jaką umowę wypowiadamy, należy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie wówczas, gdy nie jest on w okresie ochronnym, czyli np. w przerwie między chorobami, tuż po powrocie ze zwolnienia.

Wzór wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Warszawa, ………………….

XYZ sp. z o.o.

ul. Wymyślona 56

00-674 Warszawa

REGON-EKD 998877665544

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY ZA WYPOWIEDZENIEM

Pan Marek Nowicki

Kierowca – dostawca

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ……………, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie ………………………..

Powodem wypowiedzenia umowy o pracę są: częste i długotrwałe nieobecności w pracy z powodu choroby, które w 2011 r. obejmowały łącznie 109 dni, a w 2012 r. – 126 dni. Nieobecności te w stopniu znaczącym dezorganizowały pracę w firmie oraz spowodowały konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracownikom działu transportu, którym każdorazowo rozdzielano Pana obowiązki podczas Pana nieobecności w pracy.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.

Piotr Kowalik – prezes zarządu

Potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu (data i podpis pracownika):

Otrzymałem ……………...

Marek Nowicki

Podstawa prawna:

  • art. 41, art. 52, art. 53 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 5 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27042 )
Array ( [docId] => 27042 )