Na jakich warunkach można zatrudnić młodocianego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Młodocianym, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest osoba pomiędzy 16. a 18. rokiem życia. Przepisy definitywnie zabraniają zatrudniania osób poniżej 16 lat, a zatrudnianie młodocianego musi być zgodne z regulacjami kodeksowymi. O czym zatem musi pamiętać pracodawca zatrudniając taką osobę?

Młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Jeżeli młodociany podejmuje pracę w celu przygotowania się do wykonywania określonego zawodu, zastosowanie, w zakresie zawierania i rozwiązania z nim umów, znajdą przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów na czas określony, z poniższymi zmianami.

Otóż, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

  • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • sposób dokształcania teoretycznego,
  • wysokość wynagrodzenia.

Natomiast, rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Młodociany, które chce podjąć pracę nie po to, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu, może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Wykaz prac lekkich określa pracodawca w regulaminie, bądź osobnym akcie. Prace lekkie nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie mogą utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Ustalając wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego, należy uwzględnić tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także rozkład jego zajęć szkolnych.

Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26968 )
Array ( [docId] => 26968 )