Niepracująca sobota może być ostatnim dniem zatrudnienia pracownika

Data: 13-02-2013 r.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach umowa o pracę rozwiąże się w sobotę. Z taką datą należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy, nawet gdy w tym dniu zakład pracy jest zamknięty.

Wystawiając świadectwo pracy, pracodawca ma obowiązek uwzględnić w jego treści cały okres zatrudnienia w zakładzie, poczynając od dnia zawarcia umowy o pracę aż do ostatniego dnia pracy, czyli do rozwiązania umowy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Z formalnego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy ostatnim dniem trwania stosunku pracy jest dzień pracujący, czy też np. święto lub dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. W związku z tym, w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach – końcową datą zatrudnienia pracownika, będzie sobota.

Przykład:

Pracownik otrzymał wypowiedzenie we środę 31 stycznia. Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. W związku z tym umowa zakończy się 16 lutego w sobotę. Z taką też datą pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy.

Pracownik nie dostanie wynagrodzenia za sobotę

Jeżeli okres wypowiedzenia obejmuje miesiące, to kończy się on zawsze w ostatnim dniu tego miesiąca. W takiej sytuacji nie ma problemu w wyliczeniem pensji podwładnego – otrzyma on ją w pełnej wysokości.

Inaczej jest, gdy ostatnim dniem zatrudnienia jest sobota. Wtedy sposób obliczenia pensji zależy od tego, w jakim systemie jest on wynagradzany.

Niezależnie od tego systemu pracownikowi nie należy się jednak wynagrodzenie za niepracującą sobotę.

Płacimy tylko za czas przepracowany

Jeżeli pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, dostanie wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny. Jeśli zaś ma wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, stosuje się specjalny sposób obliczania pensji za przepracowaną część miesiąca. W tym celu miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych przez pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się następnie od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład:

Ostatnim dniem trwania stosunku pracy jest sobota 16 lutego 2013 r. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł. W lutym powinien przepracować 160 godzin, lecz z powodu ustania stosunku pracy nie przepracował 80 godzin. A zatem:

3.000 zł : 160 godz. = 18,75 zł,

18,75 zł x 80 godz. = 1.500 zł,

3.000 zł – 1.500 zł = 1.500 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 30 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 12 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne:
Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27075 )
Array ( [docId] => 27075 )