Zawarcie dwóch umów w jednym dokumencie jest niedopuszczalne

Data: 29-04-2013 r.

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony oraz umowa na okres próbny stanowią dwie odrębne od siebie umowy. Pracodawca nie może w jednym dokumencie zawrzeć z pracownikiem obu tych umów, nawet jeżeli określiłby długość ich trwania.

Umowa o pracę musi wskazywać m.in. rodzaj zawartej między stronami stosunku pracy umowy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas:

 
  • nieokreślony,
  • określony lub
  • wykonania określonej pracy.

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Ponadto, każda z nich może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Umowa ta jest więc odrębną umową o pracę i nie może być zawierana jako część np. umowy na czas nieokreślony. Jeżeli więc pracodawca zamierza sprawdzić predyspozycje pracownika i jego kwalifikacje do wykonywania danej pracy, to powinien zawrzeć z nim właśnie umowę o pracę na okres próbny.

Rodzaj umowy należy określić jednoznacznie

Nie jest dopuszczalne zawarcie w umowie na czas nieokreślony zapisu, w myśl którego pierwsze 3 miesiące świadczenia pracy na podstawie tej umowy stanowią zatrudnienie na okres próbny. Ta sama umowa o pracę nie może bowiem być jednocześnie umową zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony. Rodzaj umowy musi być ustalony jednoznacznie. Prawidłową praktyką w opisanej sytuacji byłoby zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, a po jego upływie, zależnie od woli stron, podpisanie kolejnej umowy - na czas określony lub nieokreślony.

Przykład:

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę, w której zapisano, że „Umowa zawarta na czas nieokreślony poprzedzony 3-miesięcznym okresem próbnym”. W związku z tym, że umowa musi jednoznacznie określać, jakiego jest rodzaju – należy uznać, że w tym przypadku strony zawarły umowę na czas nieokreślony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27100 )
Array ( [docId] => 27100 )