Dokumenty księgowe w projekcie unijnym są niezbędnym dowodem podczas kontroli projektu

Data: 24-04-2018 r.

Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.

W projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przechowujesz dokumentację obejmującą zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne. Natomiast w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego — wydatki kwalifikowalne.

Dokumentacja związana z ponoszeniem wydatków w projekcie jest dokumentacją księgową, ale pełni też rolę dowodową przy kontroli prawidłowości działań. Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności art. 74, w zależności od rodzaju dokumentu mogą być one przechowywane trwale lub przez okres od jednego roku do pięciu lat. Przy czym, ustalając termin przechowywania, należy również uwzględnić ustawę z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz inne akty prawne.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w regionalnych programach operacyjnych w latach 2014–2020 każdy beneficjent musi przechowywać i udostępniać na żądanie właściwych instytucji dokumenty związane z wdrażanymi projektami, aby zapewnić właściwą ścieżkę audytu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na beneficjentach spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej im pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie/wydania decyzji o dofinansowaniu projektu, jednak nie krócej niż w terminie określonym powyżej.

Wskazany powyżej okres przechowywania dokumentów wiąże beneficjenta, nawet jeśli okres trwałości projektu jest krótszy (3 lub 5 lat od dnia zakończenia projektu).

dr Katarzyna Trzpioła specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40905 )
Array ( [docId] => 40905 )