Przygotowujesz sprawozdanie wg załącznika nr 1? Sprawdź, czy robisz to poprawnie

Data: 27-02-2018 r.

W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki może zdecydować o stosowaniu załącznika nr 1.

Fundacje i stowarzyszenia za 2017 r. nie mogą korzystać z załącznika nr 4 ani załącznika nr 5. Ograniczenie to nie dotyczy organizacji pracodawców, izb gospodarczych, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

Prawo wyboru między załącznikiem nr 6 a nr 1 mają kierownicy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z wyłączeniem spółek kapitałowych. Dotyczyć ona będzie jednostek takich podmiotów jak:

  • organizacje pozarządowe ─ osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyłączeniem spółek kapitałowych) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie organizacji, sporządzającej je według załącznika nr 1, może składać się z trzech lub pięciu elementów. Zależy to od tego, czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą i w konsekwencji, czy podlega badaniu sprawozdania na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 uor.

Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to jej sprawozdanie finansowe sporządzone według załącznika nr 1 będzie składało się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej.

Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, ale wielkość jej przychodów i sumy bilansowej nie przekracza progów wskazanych w art. 64 ust 1 pkt 4 uor, to też będzie ono zawierało tylko trzy wyżej wskazane elementy.

Natomiast jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i jej przychody oraz suma bilansowa (dotyczące wszystkich aspektów działalności) przekroczą progi wskazane w uor, to dodatkowo  sprawozdanie będzie zawierało też rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40871 )
Array ( [docId] => 40871 )