Inwentaryzacja roczna w NGO

Data: 15-12-2015 r.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest warunkiem poprawnego sprowadzenia sprawozdania finansowego.

Ustawa o rachunkowości wskazuje na metody inwentaryzacji, które należy właściwie dobrać do aktywów i pasywów. W praktyce szczególną uwagę należy zwrócić na inwentaryzację zapasów, jeśli organizacja zajmuje się ich sprzedażą. Wnikliwie też należy zinwentaryzować należności. Wysyłanie próśb o ich potwierdzenie, kontaktowanie się z kontrahentami zapobiega przedawnieniu należności, ale też wpłynąć może na to, iż odbiorca zapłaci tę kwotę organizacji.

Zarządzenie

Kierownik organizacji wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wręcza je osobie odpowiedzialnej. Zarządzenie to powinno być wydane przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych, a więc najlepiej we wrześniu lub na początku października. W małych organizacjach nie ma potrzeby powoływania komisji inwentaryzacyjnej i jej przewodniczącego. Należy jednak wskazać, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac. Nie powinien to być księgowy, ponieważ odpowiada on za ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i ma dostęp do danych wynikających z ksiąg. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zarządzenie pozostaje w aktach komórki finansowo-księgowej, czyli komórki prowadzącej dokumentację inwentaryzacyjną.

Plan i harmonogram

Każda jednostka powinna opracować harmonogram wskazujący etapy działań, kto bierze w nich udział i jaki jest zakres obowiązków. W organizacjach pozarządowych w praktyce najważniejsze jest zaplanowanie czynności związanych z inwentaryzacją środków pieniężnych w kasie i czynności dotyczących inwentaryzacji składników rzeczowych środków trwałych i zapasów, jeśli są takie w posiadaniu organizacji. Należy zaplanować, kiedy dokładnie będzie przeprowadzana inwentaryzacja zapasów oraz kto będzie w składzie zespołów spisowych. Warto również dokonać przeglądu wzorów dokumentów i jeśli jest to potrzebne – uaktualnić je.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38366 )
Array ( [docId] => 38366 )