Jak rozliczać stowarzyszenie po uproszczeniu planu kont

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 22-05-2018 r.

Plan kont dla stowarzyszenia powinien być domyślnie ustawiony pod specyfikę organizacji i powinien proponować jak najprostszą ewidencję kosztową.

Plan kont powinien posiadać wyodrębnione konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej odpłatnej, natomiast konta przychodowe powinny być podzielone na odpowiednie rodzaje działalności stowarzyszenia.

Aby uprościć plan kont, wszystkie koszty mogą być księgowane na kontach zespołu 4.

Przykład:
 • Konto 401 ─ służy do ewidencji kosztów dotyczących działalności statutowej, kosztów ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją zadań statutowych i projektów. Konta analityczne są tworzone tak, by umożliwić wyodrębnienie kosztów statutowych zgodnie z bieżącymi potrzebami, np. podział kosztów według źródeł finansowania lub realizowanych programów oraz pozycji budżetowych zawartych w formularzach rozliczeniowych dla sponsorów. Konto to dzieli się na: 
 • 401-01 ─ koszty działalności statutowej nieodpłatnej, czyli koszty związane z prowadzonymi działaniami statutowymi, za które ich odbiorca nie ponosi żadnych obciążeń finansowych;
 • 401-02 ─ koszty działalności statutowej odpłatnej, czyli koszty działań statutowych, w wyniku których ich odbiorca jest obciążony finansowo na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez organizację. 
 • Konto 402 Koszty administracyjne ─ konto służy do ewidencji kosztów zakwalifikowanych jako administracyjne z podziałem określonym przez ministra finansów wg pozycji z rachunku zysków i strat. Dzieli się ono na poziomie analitycznym na:
 • 402-01 Zużycie materiałów i energii ─ na kocie ujmuje się zużycie energii elektrycznej zakupionej z zewnątrz na potrzeby organizacji (oświetlenie, ogrzewanie), a także zużycie wody i zakup drobnych materiałów do bieżącego zużycia, np. materiały czystości, biurowe, papier do drukarki, toner itp.
 • 402-02 Usługi obce ─ konto służy do ewidencji wszystkich kosztów powstałych w związku z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne. Zalicza się do nich zwłaszcza usługi transportowe (transportu osobowego i rzeczowego), usługi remontowe (koszty remontów, napraw, konserwacji środków trwałych używanych w toku działalności) oraz wszelkie inne usługi obce, np. usługi poczty, łączności, komunalne, bankowe, najmu, biura rachunkowego itp.
 • 402-03 Podatki i opłaty ─ konto służy do ewidencji kosztów powstałych z tytułu wszelkich podatków kosztowych oraz opłat (skarbowych, notarialnych, administracyjnych).
 • 402-04 Wynagrodzenia ─ na koncie ujmuje się koszty w kwocie wynagrodzeń brutto wpłacanych pracownikom za prace wykonane na rzecz organizacji, bez względu na charakter stosunku pracy.
 • 402-05 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ─ konto służy do ewidencji obciążających pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, a także wszelkie inne świadczenia wynikające z odrębnych przepisów (np. szkolenie bhp).
 • 402-06 Amortyzacja ─ konto służy do ewidencji kosztów z tytułu planowych odpisów zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych, od których odpisy umorzeniowe dokonywane są stopniowo według stawek określonych przepisami.
 • 402-07 Pozostałe koszty ─ konto służy do ewidencji wszystkich kosztów, jakie nie zostaną ujęte na pozostałych kontach kosztów rodzajowych, tj. kontach zespołu 4 (np. koszty podróży służbowych).
 • Konto 701 Przychody podstawowej działalności statutowej ─ przychody z tytułu wpłaconych darowizn księguje się na tym koncie. Konto to służy do ewidencji przewidzianych statutem organizacji podstawowych przychodów służących do realizacji zadań statutowych.
Krystyna Dąbrowska

doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40902 )
Array ( [docId] => 40902 )