Jak zaksięgować notę obciążeniową

Data: 14-01-2016 r.

Organizacja pozarządowa, która otrzyma od swojego kontrahenta notę obciążeniową np. z tytułu kary umownej i uzna tę notę, wówczas musi ująć ją ująć odpowiednio w księgach rachunkowych.

Nota obciążeniowa stwierdzająca obciążenie kontrahenta karą umowną np. za niewywiązanie się z warunków umowy, którą wystawi organizacja, powinna być zaksięgowana następująco:

  • Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub 24 „Pozostałe rozrachunki”,

  • Ma konto 76 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Jeżeli organizacja prowadzi konto 84 „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, wówczas do czasu faktycznego otrzymania należnego odszkodowania (kary) ujmuje kwotę zapisem:

  • Wn konto 21 lub 24,

  • Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Zapis ten jest konsekwencją zastosowania zasady ostrożnej wyceny, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ta do pozostałych przychodów operacyjnych nakazuje zaliczać wyłącznie przychody, których zapłata jest niewątpliwa.

Zdarza się, że kontrahent nie uznaje w całości not, lecz tylko w części. Wówczas na kwoty wynikające z tych not organizacja może dokonać odpisu aktualizującego. W tej sytuacji, jeśli kwoty, jakimi organizacja obciążyła kontrahenta, zostałyby zaksięgowane na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0), to odpis aktualizujący należność, wynikającą z nieuznanych przez kontrahenta not, powinien zostać zaliczony do pozostałych kosztów operacyjnych następującym zapisem:

  • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,

  • Ma konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”.

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38364 )
Array ( [docId] => 38364 )