Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego

Data: 14-01-2016 r.

Należności i zobowiązania tzw. operacyjne, zapasy, rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe i ich zmiany wskazują na zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w jednostce. Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych, wykorzystuje się ich bilansowe zmiany.

Ustalenie zmiany bilansowej polega na tym, że stan na koniec roku pomniejszamy o stan na początek roku obrotowego. Należy pamiętać o wyłączeniu jednak takich pozycji, które nigdy nie spowodowałyby przepływu środków pieniężnych:

 • otrzymanych lub przekazanych aportem zapasów,

 • zamiany należności na udziały,

 • zamiany zobowiązań na kapitał,

 • utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny lub wynikiem z lat ubiegłych,

 • wzrostu funduszy specjalnych, np. ZFŚS z tytułu odpisu z zysku netto,

 • powstania ujemnej wartości firmy czy otrzymania środków trwałych w darowiźnie w roku, w którym te zdarzenia nastąpiły.

Nie uwzględnia się także zmiany zobowiązań i należności niezwiązanych z działalnością operacyjną, np. z tytułu kredytów i zaciągniętych/udzielonych pożyczek, z tytułu zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych czy aktywów trwałych. Dokonując korekty wyniku finansowego netto o zmianę stanu krótkoterminowych aktywów oraz zobowiązań, należy pamiętać, że:

 • wzrost stanu rezerw wykazuje się ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus (pozycja A.II.5 „Zmiana stanu rezerw”),

 • wzrost stanu zapasów wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze znakiem plus (pozycja A.II.6 „Zmiana stanu zapasów”), 

 • wzrost należności wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze znakiem plus (pozycja A.II.7 „Zmiana stanu należności”), 

 • wzrost zobowiązań wykazuje się ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus (pozycja A.II.8 „Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”),

 • wzrost stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych (pozycja A.II.9 „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych”), oznaczający zwiększenie zaangażowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie stanu, wiążące się z dokonaniem rozliczenia z wynikiem finansowym netto bez poniesienia wydatku, wykazuje się ze znakiem plus,

 • wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów (pozycja A.II.9 „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych”) wykazuje się ze znakiem plus, natomiast zmniejszenie – minus.
   

Nie wykazuje się zmian stanu rozliczeń ujętych drugostronnie na kontach aktywów lub zobowiązań, a w szczególności: dotacji na zakup lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie czy wartości niematerialnych – w roku ich otrzymania.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości i finansów, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38374 )
Array ( [docId] => 38374 )

Array ( [docId] => 38374 )