Czy potrzebne będzie nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów po przejęciu instalacji przez inny podmiot

Data: 27-04-2016 r.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie musi wygasnąć, jeżeli zmienił się właściciel instalacji. Musi on jednak zaraz po przejęciu inwestycji złożyć wniosek o zmianę  takiego pozwolenia, by ostatecznie zawierało ono dane nowego prowadzącego instalację.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, tak jak każde pozwolenie na korzystanie ze środowiska, może wygasnąć, zostać cofnięte i ograniczone. Stanie się tak między innymi, gdy kończy się termin jego ważności (pozwolenie może być wydane maksymalnie na 10 lat) lub gdy jego posiadacz:

 • przestał być prowadzącym instalację (np. dokonał jej zbycia),
 • zawnioskował o wygaszenie decyzji,
 • w ciągu dwóch lat od uprawomocnienia się decyzji nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem,
 • przez dwa lata nie prowadził działalności, której dotyczy pozwolenie.

Taki dokument nie musi jednak wygasnąć po zmianie właściciela instalacji, jeśli podmiot, który ją przejął, niezwłocznie wystąpi o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację i oczywiście pod warunkiem że takie pozwolenie jest nadal ważne (a więc nie upłynęło jeszcze 10 lat od momentu jego wydania).

Przykład:

Właściciel dużej firmy produkującej przetwory z warzyw i owoców sprzedał swoje przedsiębiorstwo pod koniec 2015 roku. W związku z tym, że w firmie powstawała więcej niż jedna tona odpadów niebezpiecznych rocznie, wymagane było uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie firma uzyskała w maju 2013 roku, a zatem jest ono nadal ważne (do maja 2023 roku). Żeby jednak korzystać z tego pozwolenia, nowy nabywca przedsiębiorstwa musi wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o jego zmianę w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zawierać m.in.:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach
 • wyszczególnienie ilości i rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu.

We wniosku o zmianę ważnego pozwolenia należy zawrzeć tylko te aspekty, które ulegną zmianie. A zatem jeżeli tak jak w omawianym przypadku, zmienią się tylko dane prowadzącego, a inne procesy pozostaną takie same, jak podczas prowadzenia instalacji przez inny podmiot, wystarczy podać tylko nowe oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt przejęcia instalacji, np. umowę przejęcia (nabycia mienia) w postaci aktu notarialnego.

Zapamiętaj!

UWAGA! Jeśli firma prowadząca instalację przechodzi procesy łączenia, podziału lub przekształceń na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wtedy również pozwolenie na wytarzanie odpadów pozostaje ważne. Warto je jednak uaktualnić, np. w przypadku zmiany nazwy firmy.

Wniosek należy złożyć do:

 • marszałka województwa – w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) – w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
 • starosty – w pozostałych przypadkach.

Do wniosku o zmianę pozwolenia należy dołączyć m.in.:

 • potwierdzenie wnioskowanych zmian w zakresie zmiany prowadzącego instalację (np. umowa nabycia instalacji);
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia oraz za udzielone pełnomocnictwo (jeśli udzielono upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem).

Do przedkładanych dokumentów warto dołączyć również kopię zmienianego pozwolenia.

Kiedy warto wystąpić o nowe pozwolenie

Jeżeli nowy właściciel przejął instalację objętą pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, którego ważność dobiega końca (np. pół roku lub rok przed jego wygaśnięciem), warto rozważyć złożenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia. Unikniemy dzięki temu nadmiernych formalności – czyli składania wniosku o zmianę, a za np. pół roku składania wniosku o wydanie nowej decyzji w tym zakresie. Będzie to również mniej kosztowne. Za zmianę pozwolenia zapłacimy co prawda 1.005,50 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 203 zł w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw, ale po upływie ważności tej decyzji i tak trzeba będzie złożyć wniosek o nową, a to kosztuje 2011 zł w przypadku dużych i 506 zł w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Należy więc rozważyć czy warto te koszty ponosić dwukrotnie. Pierwszy z nich jest co prawda o połowę niższy, ale za niedługi czas i tak trzeba zapłacić 100% stawkę. 

Joanna Markiewicz, radca prawny, konsultant ds. ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38931 )
Array ( [docId] => 38931 )