Najczęstsze błędy popełniane przy ubieganiu się o decyzje odpadowe

Data: 23-03-2016 r.

Błędnie sformułowany wniosek o wydanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami nie tylko wydłuży procedurę uzyskiwania decyzji umożliwiającej działanie, ale może też skutkować niekorzystnymi zapisami we wnioskowanym pozwoleniu lub zezwoleniach.

Do najważniejszych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami należą:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • zezwolenie na zbieranie i transport odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów – zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Zakres wniosków o wydanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami określają następujące akty prawne:

 • ustawa Prawo ochrony środowiska – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 • ustawa o odpadach – w przypadku zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

Zastosowanie się do wytycznych dotyczących zakresu wymaganych we wnioskach informacji to podstawa, ale nie zawsze zagwarantuje sukces. Wielokrotnie niuanse decydują o powodzeniu podjętej procedury mającej zapewnić nam decyzję odpadową. Poniżej omówimy najczęściej popełniane błędy wpływające na termin rozpatrzenia sprawy oraz treść decyzji.

Odpady powstające poza instalacją w pozwoleniu

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy tylko odpadów powstających w instalacji. Pozostałe strumienie odpadów muszą być wyłączone z wnioskowanych ilości.

Niedoszacowanie ilości odpadów

Warto pamiętać, że ilości odpadów, jakie chcemy wytwarzać lub przetwarzać, muszą być określone w stosunku rocznym. Niedoszacowanie tych ilości może skutkować tym, że w decyzjach znajdą się ilości niewystarczające. W przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów może to blokować możliwość prowadzenia działalności z powodu wyczerpania rocznego limitu odpadów przeznaczonych do przetwarzania. Lepiej zawnioskować o większe ilości, o ile pozwalają na to nasze możliwości przerobowe oraz możliwości w zakresie magazynowania odpadów.

Niedostateczna charakterystyka odpadów, których dotyczy wniosek

Odpady, wg kodów oraz ich rodzajów wymienionych w katalogu odpadów, należy zawsze scharakteryzować pod kątem źródła ich pochodzenia i podstawowych właściwości. Dzięki temu organ rozpatrujący wniosek może ocenić zagrożenia, jakie te odpady stanowią dla środowiska i czy przyjęte sposoby magazynowania oraz postępowania z odpadami są wystarczające. Zbyt skąpe informacje na ten temat mogą być powodem wezwania wnioskodawcy do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Skierowanie wniosku do niewłaściwego organu

Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek do niewłaściwego organu, ten z urzędu przekieruje sprawę zgodnie z właściwością organu (czyli np. starosta przekaże marszałkowi województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska). Niestety, może to znacząco opóźnić termin rozpatrzenia wniosku. Marszałek rozpatrzy wnioski dotyczące przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy dla działalności prowadzonej na terenach zamkniętych, a w pozostałych przypadkach wniosek należy skierować do starosty.

Niewłaściwa opłata skarbowa

Wysokość opłaty skarbowej jest różna w zależności od rodzaju decyzji. Dla pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi ona 2011 zł lub 506 zł. Niższa opłata dotyczy pozwoleń dla  mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Warto wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, które potwierdzi  ustaloną wysokość opłaty skarbowej.

Częstym błędem popełnianym przez firmy występujące z jednym wnioskiem o łączne wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest uiszczenie niedostatecznej opłaty skarbowej. Należy pamiętać o tym, że jeśli występujemy z wnioskiem o wydanie decyzji obejmującej zarówno zezwolenie na zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów, to wówczas opłatę skarbową wnosimy za każdy rodzaj działalności, co oznacza, że płacimy 2 x 616 zł.

Organ może mieć pytania do wniosku

Podanie zbyt małej ilości informacji o technologii oraz sposobie gospodarowania odpadami może wiązać się z wezwaniem do uzupełnień. Na usunięcie braków formalnych stwierdzonych we wniosku jest tylko siedem dni. Braki merytoryczne zazwyczaj można uzupełniać w terminie do 14 dni. Organ poinformuje o tym fakcie w wezwaniu, które jednocześnie opatrzy pouczeniem, że nieusunięcie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Można zmienić treść wniosku

W trakcie postępowania administracyjnego możemy samodzielnie wprowadzić poprawki do wniosku. Jeśli jednak zakres wniosku będzie różnił się znacząco od pierwotnie przedłożonego w urzędzie, wówczas konieczne może okazać się wycofanie dotychczasowego wniosku i złożenie nowego z uwzględnionymi zmianami. Oznacza to oczywiście rozpoczęcie postępowania administracyjnego od nowa.

Agnieszka Świerczewska-Opłocka, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie doradczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38785 )
Array ( [docId] => 38785 )

Array ( [docId] => 38785 )