Kto zapłaci za uszkodzony pojemnik na śmieci

Data: 30-03-2016 r.

Jeżeli firma odbierająca odpady komunalne uszkodzi pojemnik na śmieci, może być zobligowana do pokrycia szkód. Jednak wszystko zależy od zapisów umowy z gminą i innych ustalonych przez nią zasad związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajduje się zapis, że gmina ma ogólny obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Ale w tej samej ustawie znajduje się też paragraf mówiący o tym, że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych ciąży na właścicielu nieruchomości. Pojęcie właściciela nieruchomości obejmuje też współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nie oznacza to jednak, że w każdej gminie w Polsce to właściciele nieruchomości muszą, po przejęciu obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przez gminę, samodzielnie dokonać zakupu pojemników. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają świadczenie przez gminę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za dodatkową opłatą. A do takich usług można zaliczyć dostarczenie pojemników do zbierania odpadów oraz ich mycie. Część z gmin w Polsce wpisała do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązek dostarczenia przez oferenta pojemników na odpady komunalne. Niektóre z gmin same zakupiły takie pojemniki i udostępniły je (odpłatnie) właścicielom nieruchomości.

A zatem wracając do odpowiedzi na pytanie - jeżeli pojemnik uszkodziła firma odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości, to sposób dalszego postępowania związanego ze zgłoszeniem i ubieganiem się o usunięcie szkody zależeć będzie od tego, jak konkretna gmina rozwiązała kwestię dostarczenia pojemników do gromadzenia odpadów. Istnieją trzy warianty (podane w ramkach).

WARIANT I

Jeżeli gmina przekazała obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów właścicielom nieruchomości, to roszczeń za uszkodzony pojemnik należy dochodzić bezpośrednio od firmy, która go uszkodziła. Obowiązuje w tym przypadku reguła prawa cywilnego określona w art. 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

WARIANT II (najczęstszy)

Jeżeli w umowie pomiędzy gminą a wybraną w przetargu firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zapis, że to firma wywozowa musi dostarczyć pojemniki na śmieci, to pojemniki te są własnością tej firmy. Dlatego to ona powinna wymienić uszkodzony kontener. Z reguły we wspomnianej umowie znajdują się zapisy mówiące o tym, w jakim terminie firma ma obowiązek to zrobić.

Gdzie zgłaszamy szkodę

Najczęściej to właściciel nieruchomości powinien zgłosić informację o uszkodzeniu pojemnika do gminy lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady komunalne. Na stronach internetowych gminy lub związku międzygminnego powinny znajdować się informacje na temat terminu i sposobu rozwiązania problemu. Przykładowo, może tam widnieć taki zapis: „Firma naprawi lub wymieni pojemnik, kontener niezwłocznie po otrzymaniu informacji od związku międzygminnego lub od mieszkańca (nie później niż w najbliższym dniu przypadającym na wywóz odpadów komunalnych z danej nieruchomości, na której znajduje się zgłoszony pojemnik lub kontener). Firma dokona wymiany pojemnika lub kontenera natychmiast, jeśli uszkodzenie:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • stanowi zagrożenie dla środowiska,
 • uniemożliwia zbieranie odpadów komunalnych.

WARIANT III (najrzadszy)

Gmina zakupiła pojemniki i udostępniła je (odpłatnie/nieodpłatnie) właścicielom nieruchomości. Jeśli gmina przeniosła (wraz z opłatą) prawa własności na właściciela nieruchomości, to mamy do czynienia z sytuacją opisaną w wariancie I. Jeśli zaś pojemnik pozostaje własnością gminy, to informację o jego uszkodzeniu należy zgłosić do gminy i to ona ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu powstania szkody od winowajcy.

Dorota Rosłoń, specjalista z zakresu ochrony środowiska, wieloletni redaktor merytoryczny publikacji o tej tematyce

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38803 )
Array ( [docId] => 38803 )

Array ( [docId] => 38803 )