Do 31 stycznia trzeba złożyć sprawozdanie OS-6

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 21-01-2016 r.

Początek roku dla wielu przedsiębiorców wiąże się z obowiązkiem przekazania sprawozdań dotyczących ochrony środowiska do Głównego Urzędu Statystycznego. O wymogu złożenia sprawozdań oraz terminach ich składania przedsiębiorców informuje GUS – listownie bądź elektronicznie.

Dane statystyczne przekazuje się do GUS drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. Bez powiadomienia przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania sprawozdań.

Sprawozdanie OS-6 to sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych). Obowiązkowo składać je muszą:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności –wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych na terenie gminy.

Ponadto obowiązek składania sprawozdań może być nałożony na:

 •   wybrane jednostki wytwarzając w ciągu roku powyżej 30 Mg odpadów niebezpiecznych,

 • 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie ocen postępowania z odpadami,

 • jednostki specjalistyczne świadczące usługi z zakresu odbierania zbierania odpadów komunalnych a także jednostki posiadające składowiska zorganizowane (czynni zamknięte), spalarnie, instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostownie, instalacje do fermentacji odpadów),

 • jednostki wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów,

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przedsiębiorców, importerów i wytwórców wprowadzających na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady, oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku,

 • jednostki eksportujące, importujące i przewożące przez Polskę odpady nie bezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38446 )
Array ( [docId] => 38446 )