Już wiadomo jak będzie przebiegał audyt dotyczący odpadów opakowaniowych

Data: 15-01-2016 r.

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie określające zasady przeprowadzenia audytu w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz eksportujących takie odpady.

Zgodnie z nowymi wytycznymi osoba przeprowadzająca audyt będzie musiała sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działalności, a więc w szczególności zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane (jeśli jest wymagane) oraz czy prowadzone procesy recyklingu (lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych) są zgodne z warunkami przedstawionymi w wymienionych decyzjach.

Audytorzy sprawdzą też, czy używane przez przedsiębiorcę instalacje lub urządzenia są zdolne do przetworzenia mas odpadów wskazanych zezwoleniach lub pozwoleniach.

W ramach audytu kontrolowana będzie również m.in. zgodność  mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów, a także   zgodność mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO i EDPR z  posiadaną ewidencją.

Z przeprowadzonego audytu audytor sporządzi projekt sprawozdania i przekaże go audytowanemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, będzie miał 14 dni od momentu otrzymania projektu sprawozdania, by zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia dotyczące jego treści.

Audyt zewnętrzny za 2016 rok, będą musieli przeprowadzić w terminie do 30 kwietnia 2017 r. przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą recykling lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych i wystawiają dokumenty potwierdzające odzysk lub recykling tych odpadów (DPRi DPR) i którzy mają zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwalające na odzysk odpadów o masie do 400 Mg;
  • eksportują oraz dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych i wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty potwierdzające eksport i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku lub recyklingu (EDPR i EDPO) o masie przekraczającej 400 Mg.
Adam Małecki, pracownik firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38387 )
Array ( [docId] => 38387 )