Pochodzenie odpadów decyduje o ich dalszej klasyfikacji

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 20-01-2016 r.

Odpady o takim samym składzie i tych samych właściwościach mogą być zaklasyfikowane pod różnymi kodami. Wszystko zależy od tego, w jakim procesie zostały wytworzone.

Żeby poprawnie zaklasyfikować odpady do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju trzeba przede wszystkim uwzględnić:

  • źródło ich powstawania;
  • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.
Zapamiętaj!

UWAGA! Klasyfikację odpadu prowadzi ich wytwórca i to on ponosi konsekwencje błędnej decyzji.

Pierwszym krokiem przy klasyfikacji odpadów jest znalezienie odpowiedniej grupy, do której należy zakwalifikować powstający odpad. Główną wskazówką jest opis procesu, w jakim ten odpad powstaje. Do wyboru mamy jedną z 20 grup odpadów – wykaz i opis tych grup znajduje się w rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Po określeniu grupy według źródła powstania trzeba znaleźć właściwą podgrupę i wreszcie rodzaj odpadu tak, aby dany odpad mógł uzyskać odpowiedni sześciocyfrowy kod. Przy kłopotach ze znalezieniem odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. Jeżeli nadal nie uda się znaleźć odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady można umieścić w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

Przypadki szczególne

Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie:

  • 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych;
  • 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;
  • 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.

W katalogu odpadów znajdują się też tzw. kody lustrzane – te same kody występujące z gwiazdką oraz bez gwiazdki. Pojawienie się gwiazdki przy kodzie odpadu oznacza, że jest to odpad niebezpieczny. W tym przypadku o przyporządkowaniu odpowiedniego kodu − z gwiazdką lub bez − decydują konkretne właściwości odpadu lub stężenie określonych substancji.

Ten sam skład, ale inne pochodzenie

Jeżeli odpady mają taki sam skład oraz te same właściwości i pochodzą z tego samego źródła, klasyfikuje się je pod tym samym kodem. Jeżeli jednak skład i właściwości będą te same, ale odpady będą powstawać w różnych procesach, powinno się je klasyfikować pod różnymi kodami (patrz ramka z przykładem).

Dla wielu odpadów pierwszym krokiem przy ich klasyfikacji jest wyszukanie odpowiedniego kodu w grupie, która dotyczy samego procesu, w jakim one powstają. Może też wystąpić sytuacja odwrotna. Odpady komunalne są odpadami powstającymi głównie w gospodarstwach domowych. Jednak jako odpady komunalne można zakwalifikować też odpady powstające w firmie, które są tożsame z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych i nie są przy tym klasyfikowane jako niebezpieczne, gdyż zgodnie z definicją odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Nie wolno ich klasyfikować w grupie odpowiadającej źródłu ich powstawania, lecz w grupie 20 − Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Choć i tu występuje wyjątek − odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, ale zbierane selektywnie lub występujące jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.

Przykład:

Załóżmy, że mamy do sklasyfikowania trociny. Jeśli powstały w trakcie ścinania i cięcia drzew bezpośrednio w lesie, powinny być zakwalifikowane pod kodem 02 01 07 − Odpady z gospodarki leśnej, gdyż ich źródłem jest proces wymieniony w grupie 02 − Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa. Jeżeli jednak takie same trociny powstaną w fabryce produkującej meble drewniane, to powinny być zakwalifikowane pod kodem 03 01 05 − Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir niezawierające substancji niebezpiecznych, gdyż powstają w procesie opisanym w grupie 03 − Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.

Dorota Rosłoń, specjalista z zakresu ochrony środowiska, wieloletni redaktor merytoryczny publikacji o tej tematyce

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38417 )
Array ( [docId] => 38417 )