Dzięki audytowi można uchronić firmę przed wysokimi karami

Data: 20-04-2016 r.

Warto rozważyć przeprowadzenie audytu dotyczącego gospodarki odpadowej w firmie. Dzięki takiej weryfikacji można wykryć ewentualne nieprawidłowości wcześniej i naprawić je, zanim w firmie pojawią się inspektorzy z WIOŚ.

W trakcie audytu wykonuje się takie same czynności, jakie podjęliby inspektorzy podczas ewentualnej kontroli w przedsiębiorstwie, a więc sprawdza się m.in., czy dana firma spełnia wszystkie wymogi narzucone przez przepisy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki temu można wykryć wszelkie nieprawidłowości i naprawić błędy, zanim dojdzie do jakiekolwiek kontroli.

 

Przeprowadzenie takiego audytu można zlecić firmie, która świadczy usługi w tym zakresie albo wykonać go samodzielnie. Każdy przedsiębiorca, który chce samodzielnie wykonać audyt, musi wiedzieć, że wymagania środowiskowe, którym muszą się podporządkować przedsiębiorstwa, wynikają z trzech głównych źródeł:

 1. bezpośrednio z przepisów prawa (głównie aktów prawnych rangi ustawy i rozporządzeń),
 2. z decyzji administracyjnych (m.in. wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń),
 3. z umów cywilnoprawnych.

Natomiast do najczęściej spotykanych typów umów cywilnoprawnych, o których mowa w pkt 3, należą umowy zawierane z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów, ich zagospodarowywaniem, czy też unieszkodliwianiem.

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadową, podstawowym aktem regulującym zasady związane z gospodarką odpadami jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a do najważniejszych kwestii formalnych należy ewidencja odpadów, a także posiadanie stosownych decyzji administracyjnych, w tym głównie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na transport odpadów.

Ewidencja odpadów

Ewidencję odpadów muszą prowadzić:

 • wytwórcy odpadów (np. firmy produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające itd.), z wyjątkiem np. wytwórców odpadów komunalnych,
 • zbierający odpady, np. punkty skupu złomu i surowców wtórnych,
 • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem karty przekazania odpadu),
 • prowadzący przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie),
 • zarządzający składowiskami odpadów.

Natomiast zwolnieni z tego obowiązku są:

 1. wytwórcy odpadów komunalnych i odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 2. osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 3. prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów;
 4. przedsiębiorcy wytwarzający rodzaje i ilości odpadów wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Ewidencje odpadów prowadzi się przy użyciu kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO). Jednak przedsiębiorcy, którzy wytwarzają mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lun mniej niż 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów oraz władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – czyli tylko zastosowaniem KPO.

Decyzje administracyjne

Jeżeli w przedsiębiorstwie eksploatującym instalacje powstaje więcej niż 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, trzeba mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Natomiast przed przystąpieniem do prowadzenia działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów należy uzyskać zezwolenie na:

 • zbieranie odpadów,
 • przetwarzanie odpadów lub
 • na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Zapamiętaj!

Do czasu utworzenia rejestru i bazy BDO (Bazy Danych o Odpadach), tzn. do 23 stycznia 2018 r.), należy posiadać zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostwo powiatowe lub RDOŚ (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych).

Sprawozdanie odpadowe

Do 15 marca każdego roku trzeba złożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten mają:

 • wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,oraz
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie to składa się zawsze do 15 marca za rok poprzedni do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Dorota Rosłoń, specjalista z zakresu ochrony środowiska, wieloletni redaktor merytoryczny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38871 )
Array ( [docId] => 38871 )