Nowe prawo o odnawialnych źródłach energii

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 21-11-2013 r.

Najnowszy rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że Polska chce tylko formalnie promować zieloną energię; zamiast wspierać jej wytwórców poprzez dofinansowanie, przerzuca na nich całe ryzyko przedsięwzięcia.

Komisja Europejska prowadzi działania mające na celu zapewnienie promocji stosowania energii z OZE, które docelowo mają doprowadzić do znacznego zwiększenia ilości energii wytworzonej z OZE. Jej udział . w bilansie energii finalnej wszystkich państw członkowskich UE docelowo ma się zwiększyć do poziomu 20 proc. w 2020 r. Promocja stosowania energii z OZE stanowi jeden z trwałych i kluczowych priorytetów wyznaczonych w polityce energetycznej UE, a jego realizacja uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Unia wspiera fotowoltaikę i wiatraki, Polska woli współspalanie biomasy

Osiągnięcie celów dyrektywy 2009/28/WE winno nastąpić przy zastosowaniu najbardziej efektywnych sposobów wsparcia promocji stosowania energii z OZE. Promocja rozwoju energii z OZE wymaga dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego energii elektrycznej, tak aby ustanowiony system wsparcia dostarczał producentom energii z OZE zachęt inwestycyjnych wystarczających do podjęcia pozytywnej decyzji o budowie nowych mocy wytwórczych wykorzystujących energię z OZE.

Komisja Europejska popiera przede wszystkim rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Polega ona na zużywaniu wytwarzanej energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne i sprzedawaniu jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.

Mikroinstalacje u prosumenta

W polskim prawie formalne ku temu podstawy daje dodany w ramach ostatniej nowelizacji prawa energetycznego art. 9u tej ustawy. Zgodnie z nim wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą. Ponadto, art. 9v tej ustawy określa, iż energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez prosumenta, jest zobowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, która jest ustalana przez Prezesa URE zgodnie z art. 23 ust 2 pkt 18 lit b prawa energetycznego.

Ale to tylko formalne podstawy. W życiu liczą się szczegóły. W pierwotnym projekcie prosumenci mieli dostać wsparcie finansowe, którego wysokość miała być uzależniona od źródła OZE (wiatr, słońce, biogaz itd.). Aktualny projekt takich zachęt nie zawiera.

Realne zachęty, w formie finansowego wsparcia polscy prosumenci dostaną, na zasadzie cukierka za szybą. Jest nim propozycja znowelizowania przepisów ustawy o ochronie środowiska poprzez poszerzenie kompetencji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w zakresie wydatkowania jego środków o nowe cele. Mają nimi być pieniądze na wsparcie rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz budowy lub przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małej instalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz na nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii, służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji

Celem uproszczenia i ograniczenia dotychczasowych procedur koncesyjnych wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach przemysłowych, zaproponowano aby działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wpis ten został określony w projekcie ustawy jako „rejestr wytwórców energii w małej instalacji”. Rejestr prowadzić będzie Prezes URE.

Wpis do omawianego rejestru dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku wytwórcy, przy czym rejestr ten będzie jawny i prowadzony w systemie informatycznym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24540 )
Array ( [docId] => 24540 )

Array ( [docId] => 24540 )