Szkolenia BHP w profilaktyce zranień ostrymi narzędziami

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 22-09-2013 r.

Podmiot leczniczy ma obowiązek sporządzania raportu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności powinien zwrócić uwagę na zakres zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, co pozwoli w przyszłości eliminować potencjalne zagrożenia, np. zakażenia chorobami.

Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne służące do cięcia i kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Regulacja nowego rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zobowiązuje placówki do stosowania wyrobów medycznych zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem.

Podmiot leczniczy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy ma obowiązek sporządzić raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że pierwszy taki dokument należy przygotować nie później niż do 28 lutego 2014 r.

Przepisy rozporządzenia nie przewidują konsekwencji dotyczących niezłożenia lub złożenia raportu po terminie. Nie oznacza to jednak, że sporządzenie raportu nie jest obligatoryjne i brak jest kar za niewywiązanie się z tego obowiązku przez podmiot leczniczy. Odnosząc się do terminu realizacji obowiązku sporządzenia raportu należy podkreślić, że jego ustanowienie ma na celu doprowadzenie do tego, że podmiot leczniczy będzie stale wykonywać wszelkie czynności zmierzające do eliminacji narażenia na zranienia. Natomiast konsekwencje niesporządzenia raportu lub niedotrzymania terminu będą zawsze oceniane indywidualnie i w odniesieniu do konkretnie rozpatrywanego wykroczenia.

Skutecznym sposobem eliminacji wszystkich potencjalnych zagrożeń jest promowanie i wdrażanie dobrych praktyk zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, zwłaszcza opracowywanie we współpracy z przedstawicielami pracowników materiałów informacyjnych dotyczących tych praktyk, wdrażanie odpowiednich do wymagań środków profilaktycznych.
Zranienie się przez pracownika medycznego ostrym narzędziem podczas udzielania świadczeń zdrowotnych jest wypadkiem przy pracy. Pracodawca zatrudniający personel medyczny, zwłaszcza pracujący z użyciem niebezpiecznych narzędzi, ma obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp.
Z punktu widzenia pracodawcy istotne w celu zapewnienia ochrony przed tymi zakażeniami jest podjęcie i dokumentowanie wszelkich działań, które w razie wystąpienia zdarzenia będą dowodem realizacji obowiązków wynikających z bhp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29782 )
Array ( [docId] => 29782 )