O klasyfikacji wypadku ucznia nie decyduje miejsce zdarzenia

Data: 04-11-2013 r.

W każdej sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły, zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe. Takie zdarzenie klasyfikowane jest jako wypadek ucznia. Po zakończonym postępowaniu zespół sporządzą dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nie definiuje pojęcia „wypadek ucznia” mówi natomiast o wypadkach osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 tego rozporządzenia należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Posługując się definicją wypadku przy pracy, wypadek ucznia to zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w czasie, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły.

Z dokumentacji szkolnej może jednak wynikać w sposób oczywisty, że zdarzenie nie jest wypadkiem ucznia, bo za zgodą rodziców mógł on po skończonych zajęciach wyjść ze szkoły i przyjęli oni pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo poza szkołą.

Jeśli jednak są jakiekolwiek wątpliwości przeprowadź postępowanie powypadkowe, które ostatecznie rozstrzygnie czy zdarzenie było wypadkiem ucznia.

 • niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby oraz pozostawianie uczniów bez opieki podczas przerw;
 • szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

Jeśli dojdzie do wypadku w szkole, każdy jej pracownik, nie tylko nauczyciel czy wychowawca, ma obowiązek niezwłocznie zapewnić opiekę poszkodowanemu, w szczególności sprowadzić fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy.

 1. rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. społecznego inspektora pracy,
 4. organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 5. radę rodziców,
 6. prokuratora i kuratora oświaty - jeśli był to wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy.

Miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone w sposób wykluczający wpuszczenie osób niepowołanych. Jeśli czynności tych dyrektor nie może wykonać osobiście, powierza je swojemu pracownikowi. Następnie powołuje zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania i sporządzenie dokumentacji, w tym protokołu powypadkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 29915 )
Array ( [docId] => 29915 )

Array ( [docId] => 29915 )