O klasyfikacji wypadku ucznia nie decyduje miejsce zdarzenia

Data: 04-11-2013 r.

W każdej sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły, zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe. Takie zdarzenie klasyfikowane jest jako wypadek ucznia. Po zakończonym postępowaniu zespół sporządzą dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nie definiuje pojęcia „wypadek ucznia” mówi natomiast o wypadkach osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 tego rozporządzenia należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Posługując się definicją wypadku przy pracy, wypadek ucznia to zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w czasie, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły.

O zaistnieniu takiego wypadku nie decyduje miejsce zdarzenia, ale fakt pozostawania ucznia pod opieką szkoły. Jeżeli np. uczeń ma pozostać w szkole do czasu przejęcia opieki nad nim przez rodziców i nie powinien samodzielnie opuszczać szkoły (stosowne oświadczenie rodziców) lub po zakończonych zajęciach ma przebywać w świetlicy, to wypadek na drodze przed szkołą jest wypadkiem ucznia, bo zaistniał w czasie, kiedy uczeń formalnie pozostawał pod opieką szkoły.

Z dokumentacji szkolnej może jednak wynikać w sposób oczywisty, że zdarzenie nie jest wypadkiem ucznia, bo za zgodą rodziców mógł on po skończonych zajęciach wyjść ze szkoły i przyjęli oni pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo poza szkołą.

Jeśli jednak są jakiekolwiek wątpliwości przeprowadź postępowanie powypadkowe, które ostatecznie rozstrzygnie czy zdarzenie było wypadkiem ucznia.

Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką – w związku z tym:

 • niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby oraz pozostawianie uczniów bez opieki podczas przerw;
 • szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

Jeśli dojdzie do wypadku w szkole, każdy jej pracownik, nie tylko nauczyciel czy wychowawca, ma obowiązek niezwłocznie zapewnić opiekę poszkodowanemu, w szczególności sprowadzić fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy.

O każdym wypadku dyrektor szkoły, lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie zawiadamia:

 1. rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. społecznego inspektora pracy,
 4. organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 5. radę rodziców,
 6. prokuratora i kuratora oświaty - jeśli był to wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy.

Miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone w sposób wykluczający wpuszczenie osób niepowołanych. Jeśli czynności tych dyrektor nie może wykonać osobiście, powierza je swojemu pracownikowi. Następnie powołuje zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania i sporządzenie dokumentacji, w tym protokołu powypadkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29915 )
Array ( [docId] => 29915 )