Uczeń zwolniony z WF może wyjść wcześniej ze szkoły za zgodą rodziców

Autor: Bożena Winczewska
Data: 07-05-2015 r.

Uczeń zwolniony przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego może później przychodzić lub wcześniej wychodzić ze szkoły tylko wówczas, gdy zajęcia według planu realizowane są na pierwszej lub ostatniej lekcji i tylko wtedy, gdy jego rodzice wystąpią w tej sprawie i złożą oświadczenie, że przejmują nad nim w tym czasie opiekę.

Uczniowie mają obowiązek brać udział w zajęciach edukacyjnych i nie powinni opuszczać szkoły w czasie, kiedy trwają zajęcia przewidziane dla nich planem. Obowiązek ten powinien być zapisany w statucie szkoły.

Niektórzy uczniowie, ze względu na stan zdrowia mogą być zwolnieni przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego po spełnieniu określonych przepisami warunków:

  • muszą przedstawić opinię wydaną przez lekarza,

  • w opinii powinna być informacja o ograniczonych możliwościach ucznia uczestniczenia w tych zajęciach,

  • lekarz powinien określić czas, w jakim uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.

Nigdy nie należy zwalniać ucznia jedynie na podstawie prośby lub wniosku rodziców. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza, że kiedy odbywają się zajęcia uczeń może przebywać w dowolnym miejscu, bez nadzoru nauczyciela. W czasie kiedy uczeń powinien przebywać w szkole odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi dyrektor szkoły. Kiedy uczeń zostaje zwolniony z zajęć, ale pozostaje w szkole, powinien mieć zapewnioną opiekę i bezpieczne warunki pobytu w szkole.

Jeśli zajęcia wychowania fizycznego zostały zaplanowane na pierwszej lub ostatniej lekcji w danym dniu istnieje możliwość, by za zgodą dyrektora uczeń później przychodził lub wcześniej wychodził ze szkoły. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy rodzice wystąpią z taką prośbą i złożą u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na pobyt dziecka poza szkołą i biorą za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność. Jednak jeżeli uczeń:

  • przyjdzie do szkoły i przebywać będzie na jej terenie, kiedy pozostali uczniowie klasy mają zajęcia wychowania fizycznego na pierwszej lekcji,

  • pozostanie na terenie szkoły, kiedy pozostali uczniowie klasy mają zajęcia wychowania fizycznego na ostatniej lekcji,

nadal pozostaje pod opieką szkoły i na dyrektorze ciąży obowiązek zapewnienia mu opieki i zadbania o jego bezpieczeństwo.

Dla własnego bezpieczeństwa dyrektor powinien zadbać, by w statucie szkoły zapisano zasadę, że uczniowie zwolnieni z pierwszych i ostatnich zajęć nie przebywają na terenie szkoły, kiedy rodzice wyrazili zgodę na pobyt dziecka w tym czasie poza szkołą i biorą za nie w tym czasie odpowiedzialność. Obowiązek składania przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczeń o przejęciu odpowiedzialności za dzieci powinien być także zapisany w statucie szkoły.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37105 )
Array ( [docId] => 37105 )

Array ( [docId] => 37105 )